Aktuelt

Se alle

Kunnskapsdiagram

Tilstand

Behandlingsform

Klikk i det hvite feltet i midten for å komme tilbake

Nyeste publiserte sider

Publisert

Omtale av forskningen på traumerelaterte lidelser

Den oppsummerte forskningen i dette kapittelet beskriver effekt av tiltak for barn og unge under 18 år med traumerelaterte lidelser, i noen tilfeller også med PTSD-diagnose. Barn kan få traumerelaterte lidelser som følge av en rekke ulike hendelser, og kapittelet er derfor delt inn i ulike populasjoner slik at mange av tiltakene vil gå igjen under hver av disse. Her omtales forskning som har sett på effekter både av forebyggende og behandlende tiltak mot traume og PTSD.
Publisert

Om traumerelaterte lidelser

Dette kapittelet omtaler traumerelaterte lidelser og PTSD hos barn og unge. Med traumer menes hendelser utover vanlig erfaring som ville vært en påkjenning for nesten en hver, og en trussel mot fysisk eller psykisk integritet, eller det å være vitne til at en annen nær person utsettes for dette (1).
Publisert

Oppsummert om traumerelaterte lidelser

Med traumer menes hendelser utover vanlig erfaring som ville vært en påkjenning for nesten enhver og en trussel mot fysisk eller psykisk integritet, eller det å være vitne til at en annen nær person utsettes for dette. Traumatiske hendelser behøver ikke å medføre skade og bør derfor omtales som potensielt traumatiserende hendelser. Noen hendelser oppstår brått, mens andre hendelser gjentas over tid (vold, overgrep) og kan medføre kronisk stress. Det kan dreie seg om psykisk og fysisk vold, seksuelle overgrep, omsorgssvikt, ulykker, katastrofer, krig, mobbing, sykdom og smertefulle medisinske inngrep. Hvorvidt barnet utvikler langvarige plager påvirkes av alvorlighetsgrad ved hendelsen (nærhet til hendelsen, varighet, tap) hvordan barnet mestrer situasjonen (skyld/skam, grad av kontroll og mestring) og hvordan omgivelsene klarer å støtte barnet.