Tiltak: intersubjektiv psykoterapi

Omtale forskningen på intersubjektiv psykoterapi

Dette kapittelet gir en kortfattet omtale av oppsummert forskning på utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi for barn med ulike psykiske vansker. Vær oppmerksom på at forskning på effekt av denne terapiformen rettet mot barn og unge med en spesifikk tilstand er sortert under hvert enkelt tilstandskapittel. Våre korte omtaler har til hensikt å gjøre kjent forskning som er utfyllende til hvert enkelt tilstandskapittel.

En liten gutt som leker i sanden sammen med faren sin

Hva er utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi?

I intersubjektiv psykoterapi er relasjonen til terapeuten tenkt å bidra med nye erfaringer og nyskapning slik at den naturlige utviklingen kommer på sitt spor igjen. 

I denne terapiformen blir utvikling sett på som en kontinuerlig prosess, der barnets relasjonserfaringer danner grunnlaget for barnets opplevelse av seg selv og andre.

I intersubjektiv psykoterapi er formålet å styrke grunnfenomener i barns utvikling, som; selvstendighet, bedre kunne styre sin oppmerksomhet, å gjenkjenne og stole på og håndtere egne følelser samt styrke evne til livsutfoldelse generelt.  

De relasjonelle faktorene som ses på som grunnleggende i normalutvikling, ses også på som de viktigste endringsfaktorene i terapi. Disse er blant annet affektiv inntoning, deling, gjensidig regulering, delt oppmerksomhet og felles mening. 

Det finnes ingen "terapeutisk oppskrift", men det jobbes gjennom samskaping og deling. Det er selve erfaringen av delingen som anses som det endringsskapende. Innholdet er underordnet selve dialogen; temaet handler om å skape en meningsfull struktur.

De spesielle intervensjonene er underordnet den intersubjektive forhandlingen og prosessen. I den terapeutiske prosessen innebærer dette å vektlegge terapeutens sensitivitet, responsivitet og involvering som betydningsfullt for utvikling av en god terapeutisk relasjon.

Det er vanlig å avtale 10-15 timer og ha et behandlingsfokus som er knyttet til et utviklingstema for barnet eller den unge. Samarbeid med omsorgspersonene til barnet eller den unge er en naturlig del av behandlingen. 

I dag anvendes denne terapiformen i ulike arenaer der det arbeides terapeutisk med barn og unge: BUP, kommunale helsetjenester, barnevern, PPT og andre institusjoner.

 

Forfattet av: Heidi Brautaset, studieleder ved RBUP Øst og Sør


Om dokumentasjonsgrunnlaget

Det finnes ingen oppsummert forskning på effekter av denne terapiformen.

 

Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av: Tiltakshåndbokas redaksjon

Oppdateringslogg
Denne forskningsoppsummeringen ble vurdert oppdatert 10.03.2022 av Ingrid Borren, forsker og assisterende redaktør for Tiltakshåndboka og Brynhildur Axelsdottir, seniorrådgiver RBUP Øst og Sør. Ingen nye systematiske oversikter ble identifisert. Konklusjonene er dermed uendret.
Denne forskningsoppsummeringen ble vurdert oppdatert 21.01.2021 av Brynhildur Axelsdottir, seniorrådgiver RBUP Øst og Sør og Ingrid Borren, forsker og assisterende redaktør for Tiltakshåndboka. Ingen nye systematiske oversikter ble identifisert. Konklusjonene er dermed uendret.
Denne forskningsoppsummeringen ble vurdert oppdatert 19.11.2019 av Kristine Horseng Ludvigsen, Rådgiver RBUP Øst og Sør og Astrid Dahlgren, tidligere redaktør RBUP Øst og Sør. Ingen nye systematiske oversikter ble identifisert.

Som alle artikler i håndboka, kan denne fagfellevurderte artikkelen arkiveres og distribueres fritt for alle slags formål på følgende vilkår: korrekt referanse skal oppgis (se under), ingen kommersiell bruk og ingen bearbeidelse av tekst eller innhold. Denne artikkelen skal siteres på følgende måte:

Ny og oppdatert versjon:
Borren I. (2022). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: intersubjektiv psykoterapi, oppdatering. I Tiltakshåndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse. ISSN: 2307-8386. DOI: 10.21337/1010. Hentet xx.xx.xxxx fra: https://tiltakshandboka.no/no/tilstander/tiltak-intersubjektiv-psykoterapi/omtale-forskningen-paa-intersubjektiv-psykoterapi.

Tidligere versjoner:

Axelsdottir B. (2021). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: intersubjektiv psykoterapi, oppdatering. I Tiltakshåndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse. ISSN: 2307-8386. DOI: 10.21337/1010. Hentet xx.xx.xxxx fra: https://tiltakshandboka.no/no/tilstander/tiltak-intersubjektiv-psykoterapi/omtale-forskningen-paa-intersubjektiv-psykoterapi.

Ludvigsen KH. (2019). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: intersubjektiv psykoterapi, oppdatering. I Tiltakshåndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse. ISSN: 2307-8386. DOI: 10.21337/1010. Hentet xx.xx.xxxx fra: https://tiltakshandboka.no/no/tilstander/tiltak-intersubjektiv-psykoterapi/omtale-forskningen-paa-intersubjektiv-psykoterapi.

Dahlgren A, Ludvigsen KH. (2018). Omtale av oppsummert forskning på tiltak: intersubjektiv psykoterapi. I Tiltakshåndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse. ISSN: 2703-8386. DOI: 10.21337/1010. Hentet xx.xx.xxxx fra: https://tiltakshandboka.no/no/tilstander/tiltak-intersubjektiv-psykoterapi/omtale-forskningen-paa-intersubjektiv-psykoterapi.