Tilstandsgruppe: psykoselidelser

Oversiktstabell: Hva virker ved psykose?

I dette kapittelet finner du korte beskrivelser av effekt av ulike behandlingsformer for barn og unge med psykoselidelser. I tabellen på denne siden finner du en oversikt over alle behandlingsformer evaluert i oppsummert forskning. Beskrivelse av hver behandlingsform samt GRADE-vurderinger er å finne i undermenyene til venstre. Forskningen omtalt i dette kapittelet omfatter studier utført på barn og unge under 18 år. I noen tilfeller har studiene også inkludert barn med bipolar lidelse, samt unge voksne opp til 25 år.

Det meste av behandlingsforskningen på psykoselidelser har vært utført på voksne, og det er få og små studier som har vært utført på barn og unge under 18 år. Dette gjør at norske og internasjonale retningslinjer hovedsakelig baserer sine vurderinger på kunnskap fra forskning på voksne. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til nytten og ulempene ved de ulike tiltakene overfor barn og unge. Det er viktig å være oppmerksom på at håndboka kun formidler oppsummert forskning. Dette betyr at det kan være primærstudier som har blitt publisert etter <september 2013, <januar 2015, <oktober 2016, <februar 2017 og <mars 2019 (dato for søk i retningslinjene og de systematiske oversiktene som dette tilstandskapittelet er basert på).
 
Psykose hos barn og unge er et relativt sjeldent fenomen. Dette gjør at det kan være vanskelig å utføre studier av høy kvalitet på denne pasientgruppen. Siden dokumentasjonsgrunnlaget for barn og unge med psykose er så mangelfullt, vil imidlertid kunnskap fra kun én stor internasjonal studie være av stor betydning.
 
 
 

Tiltak for psykose

Kunnskapsgrunnlaget omfatter:
Barn og unge under 18 år diagnostisert med en psykoselidelse. Noen av studiene inkluderer også unge voksne under 25 år, samt barn og unge diagnostisert med bipolar lidelse

Kunnskapsgrunnlaget omfatter ikke:
Voksne, barn med andre psykiske lidelser eller andre fysiske funksjonshemninger

Psykoedukasjon, veiledning og annen opplæring

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Psykoedukasjon gitt til familier sammenliknet med erfaringsutveksling
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Pakkeforløp psykiske lidelser  –  barn og unge: beskriver behovet for god informasjon og familieinvolvering

Informasjon og medvirkning er også beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser (se blant annet sidene 24–26 og 61–63):

 • Foresatte til pasienter/brukere mellom 16 og 18 år må få den informasjon de har rett på, slik at de kan utøve foreldrerollen på en god måte. Samtidig må den unges behov for uavhengighet ivaretas.
 • Rutiner for samarbeid med pårørende må tilpasses det forholdet de har til pasienten, og fokusere på kunnskapsutveksling, veiledning og støtte.
 • I en tidlig fase av en psykose bør pasient og nære familiemedlemmer inviteres til et psykoedukativt (kunnskapsformidlende) familiesamarbeid i en enkeltfamiliegruppe.
 • Pasienter som på grunn av sykdommens alvorlighetsgrad har behov for hjelp over lengre tid, bør få tilbud om å delta sammen med nære familiemedlemmer i en psykoedukativ (kunnskapsformidlende) flerfamiliegruppe.

Kognitiv atferdsterapi

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med venteliste
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Psykologisk behandling (herunder kognitiv atferdsterapi) er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser (se blant annet sidene 56 og 66): 

 • Det er begrenset forskning på behandling av unge med psykoselidelser. Foreløpig anbefales det å bruke psykososiale behandlingsmetoder som brukes for voksne for denne gruppen, men metodene må tilpasses den unges utviklingsnivå og kontekst.
 • Kognitiv atferdsterapi ved psykoser bør tilbys alle pasienter som plages med psykosesymptomer i form av individualterapi med en varighet på minst 15–20 samtaler. Kognitiv atferdsterapi kan benyttes i alle behandlingsfaser.
Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Psykologisk behandling (herunder kognitiv atferdsterapi) er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser (se blant annet sidene 56 og 66): 

 • Det er begrenset forskning på behandling av unge med psykoselidelser. Foreløpig anbefales det å bruke psykososiale behandlingsmetoder som brukes for voksne for denne gruppen, men metodene må tilpasses den unges utviklingsnivå og kontekst.
 • Kognitiv atferdsterapi ved psykoser bør tilbys alle pasienter som plages med psykosesymptomer, i form av individualterapi med en varighet på minst 15–20 samtaler. Kognitiv atferdsterapi kan benyttes i alle behandlingsfaser.
Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vennskapstiltak («befriending»)
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Psykologisk behandling (herunder kognitiv atferdsterapi) er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser (se blant annet sidene 56 og 66): 

 • Det er begrenset forskning på behandling av unge med psykoselidelser. Foreløpig anbefales det å bruke psykososiale behandlingsmetoder som brukes for voksne for denne gruppen, men metodene må tilpasses den unges utviklingsnivå og kontekst.
 • Kognitiv atferdsterapi ved psykoser bør tilbys alle pasienter som plages med psykosesymptomer, i form av individualterapi med en varighet på minst 15–20 samtaler. Kognitiv atferdsterapi kan benyttes i alle behandlingsfaser.
Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging på spesialistsenter for personer med akutt selvmordsrisiko
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Psykologisk behandling (herunder kognitiv atferdsterapi) er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser (se blant annet sidene 56 og 66): 

 • Det er begrenset forskning på behandling av unge med psykoselidelser. Foreløpig anbefales det å bruke psykososiale behandlingsmetoder som brukes for voksne for denne gruppen, men metodene må tilpasses den unges utviklingsnivå og kontekst.
 • Kognitiv atferdsterapi ved psykoser bør tilbys alle pasienter som plages med psykosesymptomer, i form av individualterapi med en varighet på minst 15–20 samtaler. Kognitiv atferdsterapi kan benyttes i alle behandlingsfaser.

 

Familieinvolvering og familiebasert terapi

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Individuell kognitiv atferdsterapi sammenliknet med familiebasert kognitiv atferdsterapi
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Pakkeforløp psykiske lidelser  –  barn og unge: beskriver behovet for god informasjon og familieinvolvering

Psykologisk behandling er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser (se blant annet sidene 56 og 66): 

 • Det er begrenset forskning på behandling av unge med psykoselidelser. Foreløpig anbefales det å bruke psykososiale behandlingsmetoder som brukes for voksne for denne gruppen, men metodene må tilpasses den unges utviklingsnivå og kontekst.
 • Kognitiv atferdsterapi ved psykoser bør tilbys alle pasienter som plages med psykosesymptomer, i individuelle forløp med en varighet på minst 15–20 samtaler. Kognitiv atferdsterapi kan benyttes i alle behandlingsfaser.

Familieinvolvering er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser (se blant annet sidene 61–63): 

 • I en tidlig fase av en psykoseutvikling bør nære familiemedlemmer kontaktes snarest mulig, og innen tre dager, med tanke på et samarbeid med behandlingspersonalet. Familiemedlemmer kan bare kontaktes når pasienten samtykker til det eller det foreligger hjemmel i lov.
 • I et langvarig psykoseforløp bør nære familiemedlemmer inviteres til et samarbeid når pasienten har tilbakefall og/eller vedvarende ­problemer. Det er en forutsetning at pasienten samtykker eller at familiemedlemmene kan involveres med hjemmel i lov.
Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Individuell og familiebasert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med behandling på spesialistsenter
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Psykologisk behandling er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser (se blant annet sidene 56 og 66): 

 • Det er begrenset forskning på behandling av unge med psykoselidelser. Foreløpig anbefales det å bruke psykososiale behandlingsmetoder som brukes for voksne for denne gruppen, men metodene må tilpasses den unges utviklingsnivå og kontekst.
 • Kognitiv atferdsterapi ved psykoser bør tilbys alle pasienter som plages med psykosesymptomer, i individuelle forløp med en varighet på minst 15–20 samtaler. Kognitiv atferdsterapi kan benyttes i alle behandlingsfaser.

Familieinvolvering er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser (se blant annet sidene 61–63): 

 • I en tidlig fase av en psykoseutvikling bør nære familiemedlemmer kontaktes snarest mulig, og innen tre dager, med tanke på et samarbeid med behandlingspersonalet. Familiemedlemmer kan bare kontaktes når pasienten samtykker til det eller det foreligger hjemmel i lov.
 • I et langvarig psykoseforløp bør nære familiemedlemmer inviteres til et samarbeid når pasienten har tilbakefall og/eller vedvarende ­problemer. Det er en forutsetning at pasienten samtykker eller at familiemedlemmene kan involveres med hjemmel i lov.

Kunstterapi

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Danseterapi sammenliknet med annen bevegelsesterapi
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Psykologisk behandling (herunder kognitiv atferdsterapi) er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser (se blant annet sidene 56 og 66): 

 • Det er begrenset forskning på behandling av unge med psykoselidelser. Foreløpig anbefales det å bruke psykososiale behandlingsmetoder som brukes for voksne for denne gruppen, men metodene må tilpasses den unges utviklingsnivå og kontekst.
 • Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser omtaler ikke anbefalinger om danseterapi.

Kognitiv trening

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Databasert kognitiv trening sammenliknet med psykoedukasjon eller vanlig oppfølging
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
-
Se også
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Ifølge Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser anbefales kognitiv trening som en del av tilnærmingen for å trene opp ferdigheter relevant for daglige aktiviteter som yrkesliv. 

Medikamentell behandling

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Kombinasjonsbehandling sammenliknet med medikamentell behandling
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Anbefalinger om bruk av antipsykotika for barn og unge er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser (se blant annet sidene 56 og 90):

 • Det er begrenset forskning på behandling av unge med psykoselidelser. Foreløpig anbefales det å bruke psykososiale behandlingsmetoder som brukes for voksne for denne gruppen, men metodene må tilpasses den unges utviklingsnivå og kontekst.
 • Det finnes ingen antipsykotiske legemidler som er registrert for barn under 15 år i Norge. Aripiprazol kan benyttes hos personer over 15 år. For personer under 18 år og med klart behandlingstrengende psykosesymptomer som ikke har god respons på og/eller har plagsomme preparatspesifikke bivirkninger av aripiprazol, må det gjøres et gjennomtenkt valg av medikamentell behandling i samråd med den unge og pårørende. Det anbefales ikke å bruke antipsykotiske legemidler til pasienter som foreløpig ikke har psykosesymptomer.

Antipsykotika er også beskrevet i Norsk legemiddelhåndbok.

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Atypiske sammenliknet med typiske antipsykotika
Antatt nytte
Antakelig fordelaktig men har kjente bivirkninger
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Anbefalinger om bruk av antipsykotika for barn og unge er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser (se blant annet sidene 56 og 90):

 • Det er begrenset forskning på behandling av unge med psykoselidelser. Foreløpig anbefales det å bruke psykososiale behandlingsmetoder som brukes for voksne for denne gruppen, men metodene må tilpasses den unges utviklingsnivå og kontekst.
 • Det finnes ingen antipsykotiske legemidler som er registrert for barn under 15 år i Norge. Aripiprazol kan benyttes hos personer over 15 år. For personer under 18 år og med klart behandlingstrengende psykosesymptomer som ikke har god respons på og/eller har plagsomme preparatspesifikke bivirkninger av aripiprazol, må det gjøres et gjennomtenkt valg av medikamentell behandling i samråd med den unge og pårørende. Det anbefales ikke å bruke antipsykotiske legemidler til pasienter som foreløpig ikke har psykosesymptomer.

Antipsykotika er også beskrevet i Norsk legemiddelhåndbok.

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Risperidon sammenliknet med olanzapin
Antatt nytte
Liten eller ingen forskjell mellom behandlingsformene
GRADE (symptomer)
Middels
Middels
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Anbefalinger om bruk av antipsykotika for barn og unge er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser (se blant annet sidene 56 og 90):

 • Det er begrenset forskning på behandling av unge med psykoselidelser. Foreløpig anbefales det å bruke psykososiale behandlingsmetoder som brukes for voksne for denne gruppen, men metodene må tilpasses den unges utviklingsnivå og kontekst.
 • Det finnes ingen antipsykotiske legemidler som er registrert for barn under 15 år i Norge. Aripiprazol kan benyttes hos personer over 15 år. For personer under 18 år og med klart behandlingstrengende psykosesymptomer som ikke har god respons på og/eller har plagsomme preparatspesifikke bivirkninger av aripiprazol, må det gjøres et gjennomtenkt valg av medikamentell behandling i samråd med den unge og pårørende. Det anbefales ikke å bruke antipsykotiske legemidler til pasienter som foreløpig ikke har psykosesymptomer.

Antipsykotika er også beskrevet i Norsk legemiddelhåndbok.

 

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Antipsykotika for barn og unge ved førstegangs psykoseepisode: olanzapin sammenliknet med kvetiapin
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Anbefalinger om bruk av antipsykotika for barn og unge er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser (se blant annet sidene 56 og 90):

 • Det er begrenset forskning på behandling av unge med psykoselidelser. Foreløpig anbefales det å bruke psykososiale behandlingsmetoder som brukes for voksne for denne gruppen, men metodene må tilpasses den unges utviklingsnivå og kontekst.
 • Det finnes ingen antipsykotiske legemidler som er registrert for barn under 15 år i Norge. Aripiprazol kan benyttes hos personer over 15 år. For personer under 18 år og med klart behandlingstrengende psykosesymptomer som ikke har god respons på og/eller har plagsomme preparatspesifikke bivirkninger av aripiprazol, må det gjøres et gjennomtenkt valg av medikamentell behandling i samråd med den unge og pårørende. Det anbefales ikke å bruke antipsykotiske legemidler til pasienter som foreløpig ikke har psykosesymptomer.

Antipsykotika er også beskrevet i Norsk legemiddelhåndbok.

 

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Antipsykotika for barn og unge ved førstegangs psykoseepisode: risperidon sammenliknet med kvetiapin
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Anbefalinger om bruk av antipsykotika for barn og unge er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser (se blant annet sidene 56 og 90):

 • Det er begrenset forskning på behandling av unge med psykoselidelser. Foreløpig anbefales det å bruke psykososiale behandlingsmetoder som brukes for voksne for denne gruppen, men metodene må tilpasses den unges utviklingsnivå og kontekst.
 • Det finnes ingen antipsykotiske legemidler som er registrert for barn under 15 år i Norge. Aripiprazol kan benyttes hos personer over 15 år. For personer under 18 år og med klart behandlingstrengende psykosesymptomer som ikke har god respons på og/eller har plagsomme preparatspesifikke bivirkninger av aripiprazol, må det gjøres et gjennomtenkt valg av medikamentell behandling i samråd med den unge og pårørende. Det anbefales ikke å bruke antipsykotiske legemidler til pasienter som foreløpig ikke har psykosesymptomer.

Antipsykotika er også beskrevet i Norsk legemiddelhåndbok.

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Antipsykotika for barn og unge ved førstegangs psykoseepisode: olanzapin sammenliknet med haloperidol
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Anbefalinger om bruk av antipsykotika for barn og unge er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser (se blant annet sidene 56 og 90):

 • Det er begrenset forskning på behandling av unge med psykoselidelser. Foreløpig anbefales det å bruke psykososiale behandlingsmetoder som brukes for voksne for denne gruppen, men metodene må tilpasses den unges utviklingsnivå og kontekst.
 • Det finnes ingen antipsykotiske legemidler som er registrert for barn under 15 år i Norge. Aripiprazol kan benyttes hos personer over 15 år. For personer under 18 år og med klart behandlingstrengende psykosesymptomer som ikke har god respons på og/eller har plagsomme preparatspesifikke bivirkninger av aripiprazol, må det gjøres et gjennomtenkt valg av medikamentell behandling i samråd med den unge og pårørende. Det anbefales ikke å bruke antipsykotiske legemidler til pasienter som foreløpig ikke har psykosesymptomer.

Antipsykotika er også beskrevet i Norsk legemiddelhåndbok.

 

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Antipsykotika for barn og unge ved førstegangs psykoseepisode: haloperidol sammenliknet med risperidon
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Anbefalinger om bruk av antipsykotika for barn og unge er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser (se blant annet sidene 56 og 90):

 • Det er begrenset forskning på behandling av unge med psykoselidelser. Foreløpig anbefales det å bruke psykososiale behandlingsmetoder som brukes for voksne for denne gruppen, men metodene må tilpasses den unges utviklingsnivå og kontekst.
 • Det finnes ingen antipsykotiske legemidler som er registrert for barn under 15 år i Norge. Aripiprazol kan benyttes hos personer over 15 år. For personer under 18 år og med klart behandlingstrengende psykosesymptomer som ikke har god respons på og/eller har plagsomme preparatspesifikke bivirkninger av aripiprazol, må det gjøres et gjennomtenkt valg av medikamentell behandling i samråd med den unge og pårørende. Det anbefales ikke å bruke antipsykotiske legemidler til pasienter som foreløpig ikke har psykosesymptomer.

Antipsykotika er også beskrevet i Norsk legemiddelhåndbok.

 

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Antipsykotika for barn og unge ved førstegangs psykoseepisode: kvetiapin 200 mg/dag sammenliknet med kvetiapin 400 mg/dag
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Anbefalinger om bruk av antipsykotika for barn og unge er beskrevet i Nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser (se blant annet sidene 56 og 90):

 • Det er begrenset forskning på behandling av unge med psykoselidelser. Foreløpig anbefales det å bruke psykososiale behandlingsmetoder som brukes for voksne for denne gruppen, men metodene må tilpasses den unges utviklingsnivå og kontekst.
 • Det finnes ingen antipsykotiske legemidler som er registrert for barn under 15 år i Norge. Aripiprazol kan benyttes hos personer over 15 år. For personer under 18 år og med klart behandlingstrengende psykosesymptomer som ikke har god respons på og/eller har plagsomme preparatspesifikke bivirkninger av aripiprazol, må det gjøres et gjennomtenkt valg av medikamentell behandling i samråd med den unge og pårørende. Det anbefales ikke å bruke antipsykotiske legemidler til pasienter som foreløpig ikke har psykosesymptomer.

Antipsykotika er også beskrevet i Norsk legemiddelhåndbok.

Tiltak for gjentakende akutt psykotisk episode