Tilstandsgruppe: psykoselidelser

Oversiktstabell: Hva virker ved psykose?

I dette kapittelet finner du korte beskrivelser av effekt av ulike behandlingsformer for barn og unge med psykoselidelser. I tabellen på denne siden finner du en oversikt over alle behandlingsformer evaluert i oppsummert forskning. Beskrivelse av hver behandlingsform samt GRADE-vurderinger er å finne i undermenyene til venstre. Forskningen omtalt i dette kapittelet omfatter studier utført på barn og unge under 18 år. I noen tilfeller har studiene også inkludert barn med bipolar lidelse, samt unge voksne opp til 25 år.

Det meste av behandlingsforskningen på psykoselidelser har vært utført på voksne, og det er få og små studier som har vært utført på barn og unge under 18 år. Dette gjør at norske og internasjonale retningslinjer hovedsakelig baserer sine vurderinger på kunnskap fra forskning på voksne. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til nytten og ulempene ved de ulike tiltakene overfor barn og unge. Det er viktig å være oppmerksom på at håndboka kun formidler oppsummert forskning. Dette betyr at det kan være primærstudier som har blitt publisert etter <september 2013, <januar 2015, <oktober 2016, <februar 2017 og <mars 2019 (dato for søk i retningslinjene og de systematiske oversiktene som dette tilstandskapittelet er basert på).
 
Psykose hos barn og unge er et relativt sjeldent fenomen. Dette gjør at det kan være vanskelig å utføre studier av høy kvalitet på denne pasientgruppen. Siden dokumentasjonsgrunnlaget for barn og unge med psykose er så mangelfullt, vil imidlertid kunnskap fra kun én stor internasjonal studie være av stor betydning.
 
 
 

Tiltak for psykose

Tiltak for gjentakende akutt psykotisk episode