Tilstandsgruppe: spiseforstyrrelser

Ressurser ved spiseforstyrrelser

Prioritering: 

Prioriteringsveileder – psykisk helsevern for barn og unge 

Retningslinje  Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge 

  

Pårørendestøtte: 

Min plan app 

Pårørendes rettigheter 

Pårørendeveileder – veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten 

Regjeringens strategi for foreldrestøtte 2018–2021 

   

  

Samhandling og pasientforløp: 

Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus 

Pakkeforløp for spiseforstyrrelser hos barn og unge under 23 år 

Veileder – henvisninger til spesialisthelsetjenesten 

Veileder – Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator 

  

Skole: 

Lovtolkning – skolens ansvar for elever som har behov for helse- og omsorgstjenester i skoletiden 

  

Medvirkning og kommunikasjon: 

Brukermedvirkning 

Nettkurs i kunnskapsbasert praksis 

Oversikt over lærings- og mestringstilbud i Norge 

Samvalg – ta egne valg i samråd med helsepersonell 

Sunn Skepsis – trygg helseinformasjon på nett for pasienter 

Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene (PDF) 

  

Forebyggende og kommunalt arbeid: 

Psykisk helse og livskvalitet  lokalt folkehelsearbeid 

  

Tvang: 

Tvang i psykisk helsevern 

Legemiddelbruk: 

Norsk legemiddelhåndbok 

Medikamenter i barne- og ungdomspsykiatri 

  

Andre retningslinjer: 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) StorbritanniaEating disorders: recognition and treatment 

  

Pasientforeninger og initiativ som kan være av relevans for barn og unge med psykiske vansker og deres foresatte: 

ROS, Rådgivning om spiseforstyrrelser 

Spiseforstyrrelsesforeningen 

Helsebiblioteket, spiseforstyrrelser 

Mental Helse Ungdom 

Pårørendesenteret 

Rådet for psykisk helse 

Angstringen Norge 

Landsforeningen for barnevernsbarn 

Fontenehus Norge 

Forandringsfabrikken 

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)