Tilstandsgruppe: tvangslidelser

GRADE-tabeller tvangslidelser

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med medikamentell behandling

Populasjon: Barn og unge under 18 år
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Medikamentell behandling
Basert på: Öst 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer (CY-BOCS)
Studier (antall personer)
5 (n er usikker men >100)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedges'g 0,22 (95% KI -0,08 til 0,52)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Presisjon: få deltakere
Utfall
Uønskede hendelser
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
Ikke rapportert

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med medikamentell behandling (supplerende med flere utfall)

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging eller venteliste

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med ingen behandling eller venteliste (supplerende med flere utfall)

Nettbasert kognitiv atferdsterapi (iCBT) sammenliknet med ingen behandling (venteliste)

Intensiv kognitiv atferdsterapi sammenliknet med standard kognitiv atferdsterapi

Tredjebølge kognitiv atferdsterapi sammenliknet med eksponering- og responsprevensjon (ERP)

Behandlingsresistent tvangslidelse: effekter av oppfølgende kognitive atferdsterapi

Familieterapi sammenliknet med individuell terapi

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med kombinasjonsbehandling

Seponering ved 16 uker sammenliknet med fortsatt medikamentell behandling