Tilstandsgruppe: angstlidelser

GRADE-tabeller angst

Alle forebyggingsprogrammer sammenliknet med venteliste

Populasjon: Barn 6-13 år med risiko for angst
Intervensjon: Alle forebyggingsprogrammer
Sammenligning: Venteliste
Basert på: Lawrence, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Antall med angstdiagnose ved programslutt
Studier (antall personer)
2 studier(<176 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR (95% KI) 0,09 (0,02 til 0, 16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere
Utfall
Antall med angstdiagnose, 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (<176 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR (95% KI) 0, 17 (0,06 til 0,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere
Utfall
Antall med angstdiagnose, 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (<176 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR (95% KI) 0,31 (0,16 til 0,45)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere
Utfall
Angst symptomer programslutt versus venteliste kontroll
Studier (antall personer)
10 studier(976 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,43 (-0,73 til -0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar
Utfall
Selvrapporterte angstsymptomer, 6 måneders oppfølging versus venteliste kontroll
Studier (antall personer)
4 studier(<719 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,46 (-0,62 til -0,30)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Selvrapporterte angstsymptomer,, 12 måneders oppfølging versus venteliste kontroll
Studier (antall personer)
3 studier (<1560 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,32 (-0,63 til -0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert –1 på grunn av lav presisjon: Bredt konfidensintervall
Utfall
Foreldrerapporterte angstsymptomer, programslutt
Studier (antall personer)
5 studier(343 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,40 (-0,63 til -0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Foreldrerapporterte angstsymptomer, 6 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (176 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,45 (-1,05 til 0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere
Utfall
Foreldrerapporterte angstsymptomer, 12 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (176 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,45 (-0,75 til -0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere

Alle forebyggingsprogrammer sammenliknet med aktiv kontroll

Oppmerksomt nærvær (mindfulness) sammenliknet med ingen eller annen behandling (de fleste deltakerne er uten angstdiagnose)

Psykoedukasjon sammenliknet med individuell eller familiebasert kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med venteliste eller ingen behandling

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med venteliste eller ingen behandling (supplerende utfall)

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet aktiv kontroll og vanlig oppfølging

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med protokollbasert behandling (uten elementer av KAT)

Psykososiale tiltak ved skolevegring sammenliknet med venteliste eller forsterket oppfølging

Kognitiv atferdsterapi og medisiner ved skolevegring sammenliknet med kognitiv atferdsterapi alene

Kognitiv restrukturering sammenliknet med ingen behandling, nøytral eller negativ trening

Familieinvolvering sammenliknet med minimal familieinvolvering

Psykodynamisk terapi sammenliknet med ingen behandling (venteliste)

Oppmerksomt nærvær (mindfulness) sammenliknet med ingen eller annen behandling

Psykologisk terapi sammenliknet med medikamentell behandling

Kombinasjonsbehandling (sertralin + kognitiv atferdsterapi) sammenliknet med kognitiv atferdsterapi alene

Kombinasjonsbehandling (fluoksetin + kognitiv atferdsterapi) sammenliknet kognitiv atferdsterapi alene

Kombinasjonsbehandling (imipramin + kognitiv atferdsterapi) sammenliknet med kognitiv atferdsterapi alene

Kombinasjonsbehandling (sertralin + kognitiv atferdsterapi) sammenliknet med sertralin alene

Fluoksetin sammenliknet med klomipramin

Venlafaksin sammenliknet med atomoksetin