Tilstandsgruppe: selvskading og selvmordsatferd

GRADE-tabeller selvskading og selvmordsatferd

Skolebaserte selvmordsforebyggende tiltak sammenliknet med venteliste, enklere informasjon (postere i klasserommet), vanlig undervisning eller ingen tiltak

Populasjon: Barn og unge mellom 10 og 23 år
Intervensjon: Skolebaserte selvmordsforebyggende tiltak
Sammenligning: Venteliste, enklere informasjon (postere i klasserommet), vanlig undervisning eller ingen tiltak
Basert på: NICE 2018 og SBU 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvmordstanker – tidspunkt for oppfølging 3 til 12 mnd
Studier (antall personer)
5 studier (13936 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
221 av 7691
Effektestimater
171 av 6241; RR 0,74 (95% KI 0,56 til 0,99)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av systematiske skjevheter.
Utfall
Selvmordsforsøk – tidspunkt for oppfølging 3 til 12 mnd
Studier (antall personer)
5 studier (14042 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
113 av 6951
Effektestimater
184 av 7089; RR 0,58 (95% KI 0,43 til 0,79)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av systematiske skjevheter.
Utfall
Selvmordsforsøk (selvrapportert) – tidspunkt for oppfølging >2 år
Studier (antall personer)
1 studie (173 000 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
1,19 færre forsøk per 1000 ungdommer (p=0,53)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Selvmordsforsøk («Good Behaviour Game», GBG) – tidspunkt for oppfølging 15 år
Studier (antall personer)
1 studie (ca. 500 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR 0,5 (95% KI 0,3 til 0,9)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Gjennomførte selvmord – tidspunkt for oppfølging 3 år
Studier (antall personer)
1 studie (2095 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
1,33 færre dødsfall per 100 000 (p= 0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Oppsøking av hjelpetjenester – behandling – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (376 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
14,9 % i kontrollgruppen
Effektestimater
8,3 % i intervensjonsgruppen (-6,6 % forskjell)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 4. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (få hendelser).
Utfall
Oppsøking av hjelpetjenester – hjelpetelefon – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (380 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
1,1 % i kontrollgruppen
Effektestimater
0,3 % i intervensjonsgruppen (-0,8 % forskjell)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 4. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (få hendelser).
Utfall
Uønskede hendelser
Studier (antall personer)
5 studier og en systematisk oversikt (N >274)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Resultatene er motstridende, og det er lite kunnskap om mulige uønskede effekter av slike tiltak
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,5,6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 5. Nedgradert -1 på grunn av mangelfull rapportering av effektestimat og mål på usikkerhet. 6. Nedgradert -1 på grunn av hetreogenitet.

Lokal respons til sammenfallende selvmord («suicide-clusters») (historisk sammenlikning)

Selvmordsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge i etterkant av selvmord i nær krets sammenliknet med vanlig oppfølging eller historisk sammenlikning

Screening for selvmordsrisiko sammenliknet med ingen screening

Kartleggingssamtale og risikovurdering med innslag av psykoterapeutiske elementer sammenliknet med en utvidet kartleggingssamtale og risikovurdering

Terapeutiske tiltak mot selvmordsatferd og selvskading sammenliknet med annen behandling eller vanlig oppfølging

Effekter av kortvarig selvmordsforebyggende tiltak i tillegg til vanlig oppfølging  (færre enn 3 behandlingssesjoner) sammenliknet med vanlig oppfølging

Intensiv interpersonlig terapi mot selvmordstanker og depresjon sammenliknet med kontroll

Mentaliseringsbasert terapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Dialektisk atferdsterapi tilpasset ungdommer («DBT-A») sammenliknet med annen psykologisk terapi

Dialektisk atferdsterapi for ungdom (DBT-A) mot selvskade og selvmordstanker sammenliknet med annen/vanlig oppfølging

Individuell kognitiv atferdsterapi sammenliknet med annen aktiv behandling

Kognitiv analytisk terapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Gruppeterapi mot selvskading og selvmordstanker sammenliknet med aktiv kontroll

Digitale selvhjelpsprogrammer sammenliknet med psykoedukasjon eller historisk sammenlikning

Utsendelse av postkort for å forebygge repetisjon av selvskading etter utskrivelse sammenliknet med vanlig oppfølging

Tiltak for å øke etterlevelse av planlagt behandling etter utskrivelse fra akuttmottak sammenliknet med vanlig eller forsterket planlegging av oppfølging etter utskrivelse

Hjemmebaserte familietiltak sammenliknet med vanlig oppfølging

Familieterapi mot selvskading og selvmordstanker sammenliknet med aktiv kontroll

Brukerstyrt innleggelse på psykiatrisk sykehus (BRI) sammenliknet med vanlig oppfølging