Tilstandsgruppe: selvskading og selvmordsatferd

GRADE-tabeller selvskading og selvmordsatferd

Skolebaserte selvmordsforebyggende tiltak sammenliknet med venteliste, enklere informasjon (postere i klasserommet), vanlig undervisning eller ingen tiltak

Forebyggende skolebaserte tiltak sammenliknet med vanlig undervisning

Forebyggende skolebaserte tiltak sammenliknet med vanlig, aktiv eller ingen oppfølging

Lokal respons til sammenfallende selvmord («suicide-clusters») (historisk sammenlikning)

Selvmordsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge i etterkant av selvmord i nær krets sammenliknet med vanlig oppfølging eller historisk sammenlikning

Screening for selvmordsrisiko sammenliknet med ingen screening

Kartleggingssamtale og risikovurdering med innslag av psykoterapeutiske elementer sammenliknet med en utvidet kartleggingssamtale og risikovurdering

Terapeutiske tiltak mot selvmordsatferd og selvskading sammenliknet med annen behandling eller vanlig oppfølging

Psykologiske tiltak sammenliknet med vanlig, aktiv eller ingen behandling

Familieterapi mot selvskading og selvmordstanker sammenliknet med aktiv kontroll

Familieterapi sammenliknet med vanlig eller annen aktiv behandling

Effekter av kortvarig selvmordsforebyggende tiltak i tillegg til vanlig oppfølging  (færre enn 3 behandlingssesjoner) sammenliknet med vanlig oppfølging

Intensiv interpersonlig terapi mot selvmordstanker og depresjon sammenliknet med kontroll

Mentaliseringsbasert terapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Dialektisk atferdsterapi (DBT) sammenliknet med vanlig eller annen aktiv oppfølging

Dialektisk atferdsterapi tilpasset ungdommer (DBT-A) sammenliknet med annen psykologisk terapi

Dialektisk atferdsterapi for ungdom (DBT-A) mot selvskade og selvmordstanker sammenliknet med annen/vanlig oppfølging

Dialektisk atferdsterapi tilpasset ungdommer (DBT-A) sammenliknet med vanlig eller annen aktiv behandling - flere utfall

Individuell kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig eller annen aktiv behandling

Kognitiv analytisk terapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Gruppeterapi mot selvskading og selvmordstanker sammenliknet med aktiv kontroll

Digitale selvhjelpsprogrammer sammenliknet med psykoedukasjon eller historisk sammenlikning

Digitale tiltak sammenliknet med vanlig oppfølging

Utsendelse av postkort for å forebygge repetisjon av selvskading etter utskrivelse sammenliknet med vanlig oppfølging

Medikamentell behandling rettet mot unge med ikke-suicidal selvskadingsproblematikk (NSSI) sammenliknet med et annet medikament, kogntiv atferdsterapi eller ingen behandling (placebo)

Tiltak for å øke etterlevelse av planlagt behandling etter utskrivelse fra akuttmottak sammenliknet med vanlig eller forsterket planlegging av oppfølging etter utskrivelse

Hjemmebaserte familietiltak sammenliknet med vanlig oppfølging

Brukerstyrt innleggelse på psykiatrisk sykehus (BRI) sammenliknet med vanlig oppfølging