Tilstandsgruppe: depresjon

GRADE-tabeller depresjon

Alle forebyggingsprogrammer sammenliknet med venteliste eller annen oppfølging

Populasjon: Barn 8-16 år med risiko for depresjon
Intervensjon: Alle forebyggingsprogrammer (FTI - Family talk intervention, CWD - Coping with depression, RHC - Rasing healthy children, PH - Project hope)
Sammenligning: venteliste / annen oppfølging (foreldregrupper, undervisning, informasjonsskriv, vanlig behandling)
Basert på: Loechner, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer programslutt (<4 mnd)
Studier (antall personer)
6 studier(<853 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,20 (-0,34 til -0,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjonssymptomer korttidsoppfølging <12 mnd
Studier (antall personer)
5 studier (<821 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0, 11 (-0,25 til 0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjonssymptomer langtidsoppfølging <15-72 mnd
Studier (antall personer)
5 studier (<918 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,05 (-0,18 til 0,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjonsdiagnose, programslutt (<6-15 mnder etter)
Studier (antall personer)
4 studier (<773 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,56 (0,40 til 0,77)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter

Psykologiske forebyggingsprogrammer for å forebygge depresjon hos barn og unge i risiko sammenliknet med annen behandling del 1

Psykologiske forebyggingsprogrammer for å forebygge depresjon hos barn og unge i risiko sammenliknet med annen behandling del 2

Universelle psykologiske forebyggingsprogrammer for å forebygge depresjon sammenliknet med annen behandling del 1

Universelle psykologiske forebyggingsprogrammer for å forebygge depresjon sammenliknet med annen behandling del 2

Psykoedukasjon sammenliknet med vanlig oppfølging

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Interpersonlig terapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Interpersonlig terapi sammenliknet med kognitiv atferdsterapi

Dialektisk atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Atferdsaktivering sammenliknet med vanlig oppfølging

Psykodynamisk terapi sammenliknet med systemisk familieterapi

Systemisk familieterapi sammenliknet med individuell eller annen terapi

Tilknytningsbasert familieterapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Oppmerksomt nærvær sammenliknet med vanlig oppfølging

Terapeutiske spill sammenliknet med vanlig oppfølging

Danseterapi sammenliknet med ingen oppfølging

Musikkterapi sammenliknet med kognitiv atferdsterapi

Fysisk aktivitet sammenliknet med vanlig oppfølging

Omega-3 sammenliknet med Placebo

Kombinasjonsbehandling sammenliknet med psykologisk behandling

Medikamentell behandling sammenliknet med psykologisk behandling

Alvorlig eller behandlingsresistent depresjon: Elektrokonvulsiv behandling (ECT)

Alvorlig depresjon: transkraniell magentisk stimulering (rTMS) sammenliknet med placebo eller ingen sammenlikning

Behandlingsresistent depresjon: Kombinasjonsbehandling sammenliknet med psykologisk behandling