Mer om medikamentell behandling ved selvskading og selvmordsatferd

Her omtaler vi oppsummert forskning om medikamentell behandling ved selvskading og selvmordsatferd, som er utfyllende i forhold til hva som rapporteres i hovedkapittelet om selvskading og selvmordsatferd. Forskning oppsummert i dette kapittelet er ikke gradert, men vi oppgir kvaliteten på hver enkelt systematiske oversikt med AMSTAR-skår.

Effekter av medikamentell behandling sammenliknet med placebo

Dokumentasjonsgrunnlaget er hentet fra den britiske retningslinjen og systematiske oversikten utført av NICE om langtidsoppfølging ved selvskadings- og selvmordsproblematikk (1), inkludert oppdatert søk (2) (AMSTAR 11 av 11), en systematisk oversikt utført av Hawton og kollegaer (3) (AMSTAR 11 av 11) og en systematisk oversikt utført av Ougrin og kollegaer (4) (AMSTAR 9 av 11). Aktuelle medikamenter det ble søkt etter var antidepressiva, antipsykotika, litium, antiepilektika, benzodiazepiner og smertestillende medikamenter. Disse systematiske oversiktene fant ingen studier rettet mot barn og unge under 18 år.

Basert på det tilgjengelige dokumentasjonsgrunnlaget er effektene av medikamentell behandling usikre når det gjelder barn og unge med selvskadings- og selvmordsproblematikk.

 

Effekter av kombinasjonsbehandling sammenliknet med placebo

Dokumentasjonsgrunnlaget består av den britiske retningslinjen og systematiske oversikten utført av NICE om langtidsoppfølging ved selvskadings- og selvmordsproblematikk (1), inkludert oppdatert søk (2) (AMSTAR 11 av 11). Det ble søkt etter psykologiske og psykososiale tiltak i kombinasjon med medikamentell behandling. Denne systematiske oversikten fant ingen studier rettet mot barn og unge under 18 år.

Basert på det tilgjengelige dokumentasjonsgrunnlaget er effektene av kombinasjonsbehandling usikre når det gjelder barn og unge med selvskadings- og selvmordsproblematikk.

 

Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av Ida Sund Morken, tidligere rådgiver ved RBUP Øst og Sør og Astrid Dahlgren, tidligere seksjonsleder ved RBUP Øst og Sør / tidligere redaktør Tiltakshåndboka.


 

1. NICE. Self-harm in over 8s: Long-term management. Clinical guideline cg133 [Internett]. London: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE); 2011 [hentet 29.06.2018]. Tilgjengelig fra: https://www.nice.org.uk/guidance/cg133/evidence

2. NICE. Appendix A.2: summary of new evidence from 4-year surveillance of Self-harm in over 8s: long-term management (2011) NICE guideline CG133 [Internett]. London: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE); 2016 [hentet 29.06.2018]. Tilgjengelig fra: https://www.nice.org.uk/guidance/cg133/evidence

3. Hawton K, Witt K, Salisbury TLT, Arensman E, Gunnell D, Townsend E, et al. Interventions for self-harm in children and adolescents (review). Cochrane Database Syst Rev. 2015;12:1-108.

4. Ougrin D, Tranah T, Stahl D, Moran P, Asarnow JR. Therapeutic interventions for suicide attempts and self-harm in adolescents: Systematic review and meta-analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2015;54(2):97–107.

04.05.2022  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send