Kvalitetssikring av forskningen

Ikke all oppsummert forskning er pålitelig. Derfor er det viktig å vurdere kvaliteten på den systematiske oversikten.

I Håndboka benytter vi oss av AMSTAR-sjekklisten, og alle systematiske oversikter vi omtaler blir gitt en AMSTAR-skår (fra 0 til 11 hvorav høyere verdi inidikerer bedre skår).

AMSTAR-sjekklisten baserer seg på internasjonalt anerkjente kriterier for "god praksis" i en kunnskapsoppsummering. Disse kriteriene omfatter blant annet krav til søk, metodene som er tatt i bruk for i inkludere og ekskludere studier, samt hvordan analysen er utført.

En systematisk oversikt med høyere AMSTAR-skår har mindre sannsynlighet for systematiske skjevheter (bias). Dette er viktig fordi en dårlig utført systematisk oversikt kan gi villedende konklusjoner. 

Sjekklisten vi bruker kan lastes ned her.

20.03.2020  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send