Tilstandsgruppe: funksjonsnedsettelse og psykisk helse

Dokumentasjonsgrunnlag funksjonsnedsettelser og psykisk helse

Inkluderte oversikter funksjonsnedsettelse og psykisk helse

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Pri
ID
Ali 2015
Søkedato
Artikler publisert fra 1937 opptil april 2014
Tiltak
Atferdsterapi og kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn, unge og voksne med lettere til alvorlig psykisk utviklingshemning og/eller syndromer assosiert med aggressiv atferd
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Pri
23. desember 2020
Kommentar
ID
Beresford 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil februar 2017
Tiltak
Melatonin i doser av 0,5 til 12 mg 20-30 minutter før leggetid
Populasjon
Barn og ungdom mellom 1 og 18 år med nevrologisk årsak til nedsatt funksjonsevne ("nevrodisability") og samtidig søvnforstyrrelse
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt (HTA)
AMSTAR
8/11
Pri
25.03.2019
Kommentar
ID
Kapsal 2019
Søkedato
Artikler publisert mellom 2000 og juli 2017
Tiltak
Fysisk aktivitet for å bedre fysisk og psykososial helse
Populasjon
Barn og unge mellom 5 og 19,9 år med intellektuelle funksjonsnedsettelser, eller andre utviklingsforstyrrelser som down syndrom eller autismespekterlidelse
Ekskludert
Studier som inkluderte deltakere med fysisk funksjonshemming
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Pri
23.12. 2020
Kommentar
ID
Kok 2016
Søkedato
Artikler publisert før november 2012
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi og trening på sosial kompetanse
Populasjon
Ungdom mellom 15 år og 22 år med lavt evnenivå
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6/11
Pri
19.09.2017
Kommentar
ID
NICE 2016 (NG54) og NICE Appendix N
Søkedato
Artikler publisert før september 2016
Tiltak
Individuell foreldreopplæring eller i gruppe over 8-24 uker
Populasjon
Barn og ungdom mellom 2 og 15 år med lavt evnenivå
Ekskludert
Type
Retningslinje
AMSTAR
8/11
Pri
24.08.2017
Kommentar
ID
Scantlebury 2018
Søkedato
Mars 2016 med oppdateringssøk februar 2017
Tiltak
Multikomponente foreldretiltak for søvnvansker
Populasjon
Barn og ungdom mellom 1 og 18 år med nevrologisk årsak til nedsatt funksjonsevne («nevrodisability») og samtidig søvnforstyrrelse
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8/11
Pri
31.01.2019
Kommentar
ID
Walker 2018
Søkedato
Artikler publisert mellom 1994 og 2014
Tiltak
Funksjonsbaserte tiltak i skolen gitt av lærer eller av terapeut etter en forutgående funksjonskartlegging
Populasjon
Barn og ungdom i gjennomsnitt 8 år (fra 2 til 17 år) med intellektuell funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt over single-case intervensjonsstudier
AMSTAR
2/11
Pri
31.01.2019
Kommentar
ID
Yu 2018
Søkedato
August 2015
Tiltak
Tiltak rettet mot motoriske ferdigheter, slik som bevegelsesaktiviteter med klart formål om å bedre motoriske ferdigheter
Populasjon
Barn og ungdommer i alderen 3 til 17 år med utviklingsmessig dyspraksi
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7/11
Pri
31.01.2019
Kommentar

Ekskluderte oversikter

Oversikter til vurdering neste oppdatering

Inkluderte studier for utfyllende kapitler funksjonsnedsettelse og psykiske vansker