Tiltak for forebygging av tilbakefall av depresjon hos barn og unge

Her omtaler vi oppsummert forskning om forebygging av tilbakefall av depresjon, som er utfyllende i forhold til hva som rapporteres i hovedkapittelet om depresjon. Forskning oppsummert i dette kapittelet er ikke gradert, men vi oppgir kvaliteten på hver enkelt systematisk oversikt med AMSTAR-skår.

Én systematisk oversikt av god kvalitet (AMSTAR 10 av 11) bidrar med relevant kunnskap (1).

Oversikten omfatter 9 studier med 882 deltakere under 25 år diagnostisert med alvorlig depresjon, og sammenliknet medikamentell behandling med placebo eller psykologisk behandling. Vi gjør oppmerksom på at studiene inkludert i denne oversikten også inngår i kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for psykologisk og medikamentell behandling for barn og unge med moderat og alvorlig depresjon beskrevet i hovedkapittelet om depresjon samt i støttekapittelet: Mer om medikamentell behandling for barn og unge med depresjon.

 

Medikamentell behandling og psykologisk behandling for å forebygge tilbakefall

Forfatterne konkluderte med at medikamentell behandling trolig reduserer sannsynligheten for tilbakefall sammenliknet med placebo (405 vs 667 tilbakefall per 1000). Sannsynligheten for selvmordsrelatert atferd (13 vs 12 per 1000) og frafall fra behandling (263 vs 259 per 1000) er tilsvarende for de som får medikamentell behandling sammenliknet med placebo. Det er viktig å presisere at studiepopulasjonen besto av barn og unge som tidligere var behandlet med antidepressiva.

Psykologisk behandling ser også ut som et lovende tiltak, men dokumentasjonen er for mangefull til å kunne trekke sikre konklusjoner. 

Les mer om antidepressiva i Norsk legemiddelhåndbok

 

Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av: Astrid Austvoll-Dahlgren, seksjonsleder RBUP Øst og Sør / redaktør Håndboka, Karianne Thune Hammerstrøm, seniorrådgiver RBUP Øst og Sør og Arild Bjørndal, direktør for stiftelsen som omfatter RBUP, RVTS Øst og RVTS Sør.

Sist oppdatert: 03.04.2018.

 

(1) Cox GR, Fisher CA, De Silva S, Phelan M, Akinwale OP, Simmons MB et al. Interventions for preventing relapse and recurrence of a depressive disorder in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2012;11:1-77.
 

 

04.08.2021  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send