Mer om medikamentell behandling av barn og unge diagnostisert med angstlidelse

I dette kapittelet omtales utfyllende oppsummert forskning på effekter av medikamentell behandling og kosttilskudd sammenliknet med placebo i behandling av barn og unge diagnostisert med en angstlidelse.
 
I Norge er det kun sertralin (et SSRI-preparat) som har godkjent indikasjon for legemiddelbehandling av angstlidelser hos barn og ungdom under 18 år. Godkjent indikasjon er tvangslidelse til barn over 8 år.  Annen legemiddelbehandling av angstlidelser hos barn og ungdom under 18 år er utenfor godkjent indikasjon.
 
Rekvirerende lege er ansvarlig for å ivareta krav til faglig forsvarlighet, informasjon til pasienten, oppfølging og overvåkning av pasienten, og dokumentasjon av behandlingseffekt og –sikkerhet. Rutinemessig utprøvende behandling med legemidler bør fortrinnsvis gjøres i form av kliniske studier (https://helsedirektoratet.no/legemidler/rekvireringsrett-av-sentralstimulerende-legemidler). 
Den oppsummerte forskningen omtalt i dette kapittelet omfatter:
  • Effekter av medikamentell behandling sammenliknet med placebo
  • Effekter av d-sykloserin sammenliknet med placebo (i tillegg til psykologisk behandling)
 

Effekter av medikamentell behandling sammenliknet med placebo

En systematisk oversikt utført av Wang og kollegaer har evaluert effekt av medikamentell behandling (SSRI og SNRII i behandling av angst (AMSTAR 9 av 11) (1). Oversikten inkluderte 19 studier med 2498 pasienter med en gjennomsnittsalder på 11,6 år. Seks av disse studiene omfattet barn med angst og andre samtidige vansker som ADHD, autisme, atferdsforstyrrelser og andre internaliserende vansker. En ny oversikt er kommet til (2 (AMSTAR 3 av 11) men dekker ingen nye studier etter Wang.
 
Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) brukes hovedsakelig for depresjon men også mot angstlidelser. SSRI har blitt utviklet som alternativ til trisykliske antidepressiva for å redusere bivirkningsproblematikk. 
 
Oversiktsforfatterne konkluderte med at SSRI som gruppe har en moderat til stor effekt sammenliknet med placebo på angstsymptomer (både når evaluert av kliniker og foreldre), funksjon, remisjon og klinisk respons (1). Les mer om selektive se
rotoninreopptakshemmere (SSRI) i legemiddelhåndboka her:
https://www.legemiddelhandboka.no/L5.3.1/Selektive_serotoninreopptakshemmere
 
Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) brukes først og fremst brukes mot depresjon, men også for generalisert angstlidelse, sosial fobi og panikklidelse. SNRI virker ved å hemme reopptaket av serotonin og noradrenalin. 
 
På bakgrunn av den tilgjengelige forskningen gir SNRI en moderat reduksjon i angstsymptomer sammenliknet med placebo, men effektene på funksjon er usikker (1). Les mer om selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) i norsk legemiddelhåndbok her: https://www.legemiddelhandboka.no/L5.3.2/Selektive_serotonin-_og_noradrenalinreopptakshemmere_(SNRI)
 
Benzodiazepiner blir brukt for å dempe uro, engstelse og for å redusere kramper og spenninger i kroppen. Benzodiazepiner misbrukes som rusmidler, ofte i kombinasjon med andre rusmidler som alkohol. 
 
Forskningsgrunnlaget for bruk av benzodiazepiner hos barn er mangelfullt, og nytten av disse legemidlene er dermed usikker (1). Kun én liten studie ble identifisert med 15 deltakere, og effekter av benzodiazepiner ble målt på angst. Les med om benzodiazepiner i norsk legemiddelhåndbok her: https://www.legemiddelhandboka.no/L5.1.1/Benzodiazepiner
 
Trisykliske antidepressiva (TCA) er en gruppe antidepressive medikamenter som har vært i bruk siden 1960-tallet. TCA virker ved å hemme reopptak av monoaminer (som serotonin og noradrenalin). 
 
Studiene som har evaluert effekter av trisykliske antidepressiva (TCA) er få og små (1). Effektene av TCA sammenliknet med placebo er derfor usikre (målt på angstsymptomer og remisjon). Les mer om TCA i norsk legemiddelhåndbok her: https://www.legemiddelhandboka.no/L5.3.4/Trisykliske_antidepressiva
 
Oversikten oppsummerte også effekten av individuelle legemidler sammenliknet med placebo, herunder atomoksetin, klomipramin, fluoksetin, duloksetin, fluvoksamin, imipramin, paroksetin, sertralin, venlafaksin og klonazepin (1). 
 
Effekter av disse legemidlene er i all hovedsak evaluert i kun én til to studier og med få deltakere. Alle disse ser ut til å gi en reduksjon i symptomer og det er vanskelig å si noe sikkert om eventuelle forskjeller på tvers av preparatene.
 
Når det gjelder uønskede effekter, er det større sannsynlighet for opplevelse av fatigue hos barn og unge som bruker SNRI sammenliknet med placebo (RR 1,05, 95% KI 0,71 til 3,10 n=290). Det er ellers stor usikkerhet og ingen statistisk signifikant forskjell mellom SNRI og placebo på andre utfall som frafall, magerelaterte bivirkninger, ulykker, atferdsendring, forkjølelse/infeksjon/allergi/hodepine. 
 
For SSRI fant forfatterne det samme, ingen statistisk signifikant forskjell og brede konfidensintervall for frafall, magerelaterte bivirkninger, atferdsendring, forkjølelse/infeksjon/allergi, søvnproblemer, hodepine, ulykker, selvmordstanker og atferd samt problemer med munntørrhet/vond smak i munnen.
 
Det er også vanskelig å si noe sikkert om sannsynlighet for uønskede virkninger hos barn og unge når det gjelder bruk av benzodiazepiner og TCA. Dette fordi studiene som har evaluert disse preparatene hos barn og unge er små (henholdsvis 15 og 56 deltakere), noe som gjør det vanskelig å oppdage uønskede hendelser. Fra forskning på voksne vet man at benzodiazepiner er avhengighetsskapende, derfor er de frarådet brukt for barn og unge i Norge. TCA er også kjent for å kunne gi plagsomme bivirkninger som må følges opp systematisk.
 
For individuelle preparater konkluderte forfatterne med at atomoksetin, fluoksetin og paroksetin er forbundet med høyere sannsynlighet for alle bivirkninger samlet sett. Paroksetin er også forbundet med høyere sannsynlighet for atferdsendring, forkjølelse/ infeksjon/ allergi og søvnproblemer.
 
Atomoksetin, fluvoksamin og venlafaksin er forbundet med høyere sannsynlighet for magesmerter. Venlafaksin er også forbundet med større sannsynlighet for fatigue. 
 
Imipramin gir større sannsynlighet for problemer med munntørrhet/vond smak i munnen/andre bivirkninger forbundet med munnen.
 
For sertralin, som er det mest aktuelle preparatet i Norge, er det ingen statistisk signifikant forskjell mellom gruppene. Studiene er imidlertid få og for små til å kunne fange opp særlig viktige bivirkninger. For de fleste utfallene er derfor effektestimatene svært usikre og har brede konfidensintervall.
 

Effekter av d-sykloserin sammenliknet med placebo 

Et annet legemiddel som har vært av internasjonal interesse i behandling av angstlidelser er preparatet d-sykloserin, et antibiotikum som vanligvis brukes til å behandle tuberkulose. Hypotesen er at d-sykloserin kan forsterke effekten av psykologisk behandling ved å påvirke assosiativ læring. Det eksisterer ikke markedstillatelse for bruk av d-sykloserin for angstlidelser i Norge. Selv om legemiddelet dermed er av liten relevans for norske forhold, omtaler vi allikevel kunnskapen om d-sykloserin her da det kan være av faglig interesse. 
 
Dokumentasjonsgrunnlaget består av en systematisk oversikt av god kvalitet (AMSTAR 11 av 11) utført av Ori og kollegaer (3). Oversikten omfatter studier hvor d-sykloserin ble brukt i tillegg til psykologisk behandling sammenliknet med psykologisk behandling/placebo. 
 
Basert på 4 studier med barn og unge diagnostisert med ulike angstlidelser, var effekten av d-sykloserin liten eller tilsvarende placebo målt ved behandlingsavslutning (RR 1,01, 95% KI 0,78 til 1,31 n=121) og ved 3 til 12 måneders oppfølging (RR 0,86, 95% KI 0,67 til 1,09 N=91).
 
 
Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av: Astrid Austvoll-Dahlgren, seksjonsleder RBUP Øst og Sør / redaktør Håndboka, Karianne Thune Hammerstrøm, seniorrådgiver RBUP Øst og Sør, Arild Bjørndal, direktør for stiftelsen som omfatter RBUP, RVTS Øst og RVTS Sør.

(1) Wang, Z, Whiteside, S, Sim, L, Farah, W, Morrow, A, Alsawas, M. et al. Anxiety in Children. Comparative Effectiveness Review No. 192 [Internett]. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2017. Tilgjengelig fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK476277/ 

(2) Strawn JR, Mills JA, Sauley BA, Welge JA. The impact of antidepressant dose and class on treatment Response in Pediatric Anxiety Disorders: A Meta-Analysis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 57 (4), 2018.

(3) Ori, R, Amos, T, Bergman, H, Soares-Weiser, K, Ipser, JC, Stein, DJ. Augmentation of cognitive and behavioural therapies (CBT) with d-cycloserine for anxiety and related disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015;5:1-131.

02.06.2020  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send