Indirekte sammenlikninger av behandlingsformer ved tvangslidelse hos barn og unge

Dette kapittelet oppsummerer forskning om indirekte sammenlikninger av behandlingsformer for tvangslidelser. En vanlig utfordring i helseforskning er at aktive behandlinger kun blir sammenliknet med vanlig oppfølging, venteliste eller placebo. For å kunne gjøre informerte valg om behandling er det i mange sammenhenger behov for studier som sammenlikner aktive behandlingsformer med hverandre. I tilfeller der slike studier ikke finnes, utføres det gjerne såkalte nettverksanalyser hvor man sammenlikner aktive behandlingsgrupper på tvers av studier. Selv om slike analyser har sine svakheter, kan de allikevel gi utfyllende kunnskap om potensiell forskjell i behandlingseffekt mellom ulike behandlingsformer. En systematisk oversikt utført av Skapinakis og kollegaer (1) bidrar med relevant kunnskap. Oversikten omfatter 17 studier med 991 barn og unge og er av god kvalitet (AMSTAR 9 av 11).

 

Indirekte sammenlikninger av behandlingstilnærminger ved tvangslidelse hos barn og unge

Behandlingsformene som ble sammenliknet i oversikten, omfattet medikamentell behandling i form av ulike SSRI-preparater, kognitiv atferdsterapi og kombinasjonsbehandling (altså bruk av SSRI i tillegg til psykologisk behandling). De indirekte sammenlikningene ble gjort i undersøkelse av effekter på symptomer (ved hjelp av CY-BOCS-skalaen). Av alle behandlingsformer som er benyttet ved tvangslidelser, er det mest dokumentasjon for kognitiv atferdsterapi og medikamentet sertralin.

Forfatterne konkluderte med at kombinasjonsbehandling bestående av sertralin og kognitiv atferdsterapi hadde størst effekt sammenliknet med placebo, men det var liten eller ingen forskjell mellom kombinasjonsbehandling og kognitiv atferdsterapi alene. Psykologiske terapier (atferdsterapi og kognitiv atferdsterapi) viste en ikke-statistisk signifikant trend i forhold til større behandlingseffekt enn ved bruk av SSRI-behandling alene.

Varigheten på tiltakene var mellom 5 og 43 uker. Studiene hadde flere metodiske utfordringer, og da særlig med hensyn til manglende blinding, svake randomiseringsprosedyrer og mangelfull rapportering.

 

Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av: Astrid Dahlgren, redaktør Tiltakshåndboka og Arild Bjørndal, direktør for stiftelsen som omfatter RBUP, RVTS Øst og RVTS Sør.


(1) Skapinakis P, Caldwell D, Hollingworth W, Bryden P, Fineberg N, Salkovskis P, et al. A systematic review of the clinical effectiveness and cost-effectiveness of pharmacological and psychological interventions for the management of obsessive-compulsive disorder in children/adolescents and adults. Health Technol Assess. 2016;20(43):1392.

20.07.2021  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send