Primær- og sekundærforebygging av misbruk av barn; effektive komponenter

Misbruk av barn er et alvorlig problem på verdensbasis, og kan føre til en rekke negative konsekvenser fysisk, psykisk og atferdsmessig for barna som rammes. Gitt de høye prevalenstallene og skadene dette medfører, er effektive forebyggingstiltak essensielt. Det er en mangel på kunnskap om spesifikke komponenter som gjør intervensjoner effektive i forebygging eller reduksjon av misbruk av barn. Dette kapittelet oppsummerer kunnskap om effektive komponenter i tiltak for å forebygge misbruk av barn.

Effektive komponenter i tiltak for forebygging av misbruk av barn

Dokumentasjonsgrunnlaget består av 1 systematisk oversikt (1) (AMSTAR 5 av 11) utarbeidet av van der Put og kollegaer (2018). Formålet med oversikten var å øke kunnskap ved å oppsummere effekter av tiltak for å forebygge eller redusere misbruk av barn og undersøke potensielle moderatorer for disse funnene.

Dokumentasjonsgrunnlaget inkluderte 130 studier med 39 044 deltakere. 352 effektstørrelser ble inkludert fra alle primærstudiene, som omfattet tiltak som hjemmebesøk, foreldretrening, familiebaserte/multisystemiske tiltak, rusforebygging, før-skoletidsintervensjoner, generelle forebyggingstiltak, krisetiltak, kognitiv atferdsterapi og kombinasjonstiltak. Studiene var publisert mellom 1977 og 2017.

Oversiktsforfatterne konkluderte med at det ble funnet en liten men statistisk signifikant effekt av tiltak for å forebygge og redusere misbruk av barn. Kognitiv atferdsterapi, hjemmebesøk, foreldretrening, familiebaserte/multisystemiske tiltak, tiltak mot rus, og kombinasjonstiltak var alle effektive i å forebygge eller redusere misbruk av barn. For forebyggingstiltak fant man en større effekt av kortvarige intervensjoner (0-6 mnd), tiltak som fokuserte på å øke selvtillit hos foreldrene, og tiltak som kun ble utført av profesjonelle fagfolk. Videre økte effekten av forebyggingstiltak da oppfølgingstiden økte. For behandlende tiltak fant man større effekter for tiltak som fokuserte på å bedre foreldreferdigheter og tiltak som ga sosial og emosjonell støtte.

Dette er viktig kunnskap i utvikling og tilpasning av nye tiltak i praksis.

 

Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av: Ingrid Borren, forsker, RBUP, og Astrid Dahlgren, seksjonsleder RBUP Øst og Sør / redaktør Håndboka.

 

  1. Van der Put CE, Assink M, Gubbels J, Boekhout van Solinge NF. Identifying effective components of child maltreatment interventions: A meta-anslysis. Clinical Child and Family Psychology Review, 21: 171-202, 2018.

08.07.2020  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send