Prediktorer for frafall fra og utfall av behandling

Her omtaler vi oppsummert forskning om hvilke faktorer som kan predikere frafall og utfall av behandling for unge med anoreksi. Forskningen gjengitt her er utfyllende i forhold til hva som rapporteres i hovedkapittelet om spiseforstyrrelser. Forskning oppsummert i dette kapittelet er ikke gradert, men vi oppgir kvaliteten på hver enkelt systematisk oversikt med AMSTAR-skår.

 

Prediktorer for frafall fra og utfall av behandling 

Dokumentasjonsgrunnlaget er hentet fra den systematiske oversikten utført av Gregertsen og kollegaer (1) (AMSTAR 6 av 11). Oversikten omfatter 27 studier med både ungdom og voksne. Antall deltakere er ikke rapportert, men alle var over 13 år med anoreksidiagnose. Formålet med undersøkelsen var å oppsummere forskningen på hvilke tilstander som kan forutsi frafall fra og utfall av behandling for anoreksi.  

Deltakerne som hadde størst risiko for frafall fra behandlingen, var de med lavere motivasjon for behandling (r = -.21, KI .38 til .01), lavere BMI ved starten av behandlingen (r = -.12, KI -.18 til .06) samt deltakere med binge-purge subtypen av anoreksi (r = .12, KI .04 til .19) (DSM-5), men effektene fra hver enkelt prediktor var liten. Forfatterne fant ikke støtte for at alder, symptomtrykk, komorbiditet, alder ved sykdomsdebut eller tidligere innleggelser påvirket risiko for frafall. 

De deltakerne som oppnådde mindre bedring av behandling, var også de som i utgangspunktet hadde lavere motivasjon for behandling (r = -.27, KI .44 til .08) samt deltakere med mer alvorlig spiseforstyrrelsespatologi (symptomer ved behandlingsstart) (r = .23, KI .04 til .47). Effektene fra hver enkelt prediktor var imidlertid liten. Forfatterne fant ikke støtte for at alder, symptomtrykk, depressive symptomer, BMI eller sykdomsvarighet kunne predikere utfallet av behandling.  

Forfatterne anbefaler at risikofaktorer for frafall og dårligere utfall av behandling identifiseres (motivasjon, lav BMI, binge-purge subtype samt større symptomtrykk fra spiseforstyrrelsen), og at disse ungdommene/voksne får et behandlingstilbud som i større grad er skreddersydd for å øke motivasjon og redusere risiko for frafall.  

 

Dokumentasjonsgrunnlag ble innhentet og kvalitetssikret av: Benjamin Andersen Sandoval, student NTNU, Tora Margrethe Hustad, student NTNU, Ida Marie Brennhaugen, student NTNU, Ingrid Borren, assisterende redaktør Tiltakshåndboka og Astrid Dahlgren, tidligere seksjonsleder ved RBUP Øst og Sør / tidligere redaktør Tiltakshåndboka.  


(1) Gregertsen EC, Mandy W, Kanakam N, Armstrong S, Serpell L. Pre-treatment patient characteristics as predictors of drop-out and treatment outcome in individual and family therapy for adolescents and adults with anorexia nervosa: A systematic review and meta-analysis. Psychiatry Res. 2019;271:484-501. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2018.11.068 

 

 

10.05.2022  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send