Mer om medikamentell behandling

Her omtaler vi oppsummert forskning om effekter av medikamentell behandling sammenliknet med placebo for unge med anoreksi, som er utfyllende i forhold til hva som rapporteres i hovedkapittelet om spiseforstyrrelse. Forskning oppsummert i dette kapittelet er ikke gradert, men vi oppgir kvaliteten på hver enkelt systematiske oversikt med AMSTAR-skår.

 

Antipsykotika sammenliknet med placebo

Dokumentasjonsgrunnlaget er hentet fra den systematiske oversikten utført av NICE (1) (AMSTAR 9 av 11). Oversikten omfatter 2 studier med til sammen 60 ungdommer og unge voksne med anoreksi (snittalder 16–17 år). Hensikten var å se om antipsykotika førte til flere bivirkninger eller endring i remisjon sammenliknet med placebo. Funnene fra begge studiene indikerte at det ikke var noen forskjell mellom gruppene som fikk henholdsvis antipsykotika og placebo på antall bivirkninger. Funn fra én av studiene (N = 41, snittalder 16 år) hvor behandlingsgruppa fikk 0,5–4 mg/dag risperidon antyder at det heller ikke var noen forskjell på remisjon mellom behandlings- og placebogruppa. Dokumentasjonsgrunnlaget var imidlertid generelt sett av svært lav kvalitet, og vi kan derfor ikke konkludere sikkert rundt effekter av antipsykotika på bivirkninger og remisjon for anoreksipasienter.  

Olanzapin sammenliknet med placebo

Ved oppdatering av kapittelet i 2022 ble en ny oversikt som vurderte effekt av olanzapin sammenliknet med placebo inkludert. Dokumentasjonsgrunnlaget er hentet fra den systematiske oversikten utført av Han og kollegaer (2) (AMSTAR 7 av 11). Oversikten omfatter 7 studier med til sammen 304 ungdommer og unge voksne med anoreksi (snittalder 14,3–29 år), under gjengis kun resultater fra ungdomsstudiene. Formålet var å undersøke effekt på vektøkning av olanzapin. Bare tre studier undersøkte effekten av olanzapin som tilleggsbehandling hos ungdom for økning i BMI, resultatet var ikke statistisk signifikant; 0,66 kg/m2 (95 % KI -0,36 til 1,67, p = 0,21). Forfatterne konkluderer med at effekten av olanzapin som tilleggsbehandling hos ungdom er uklar, selv om olanzapin er en effektiv behandling for anoreksi med en økning i BMI ved endt behandling for unge voksne.

 

Dokumentasjonsgrunnlag ble innhentet og kvalitetssikret av: Benjamin Andersen Sandoval, student NTNU, Tora Margrethe Hustad, student NTNU, Ida Marie Brennhaugen, student NTNU, Ingrid Borren, assisterende redaktør Tiltakshåndboka, Mari Elvsåshagen, bibliotekar og Astrid Dahlgren, tidligere seksjonsleder ved RBUP Øst og Sør / tidligere redaktør Tiltakshåndboka.  


(1) NICE. Eating Disorders: recognition and treatment (NICE Quality Standard No. 69) [Internett]. London: National Institute for Care and Health Excellence (NCE); 2017 [hentet 20.03.20]. Tilgjengelig fra: https://www.nice.org.uk/guidance/ng69/evidence/full-guideline-pdf-161214767896  
(2) Han R, Bian Q, Chen H. Effectiveness of olanzapine in the treatment of anorexia nervosa: A systematic review and meta-analysis. Brain and Behavior, 12, e2498. doi.org/10.1002/brb3.2498.

15.02.2023  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send