Mer om medikamentell behandling

Her omtaler vi oppsummert forskning om effekter av medikamentell behandling sammenliknet med placebo for unge med anoreksi, som er utfyllende i forhold til hva som rapporteres i hovedkapittelet om spiseforstyrrelse. Forskning oppsummert i dette kapittelet er ikke gradert, men vi oppgir kvaliteten på hver enkelt systematiske oversikt med AMSTAR-skår.

 

Antipsykotika sammenliknet med placebo

Dokumentasjonsgrunnlaget er hentet fra den systematiske oversikten utført av NICE (1) (AMSTAR 9 av 11). Oversikten omfatter 2 studier med til sammen 60 ungdommer og unge voksne med anoreksi (snittalder 16–17 år). Hensikten var å se om antipsykotika førte til flere bivirkninger eller endring i remisjon sammenliknet med placebo. Funnene fra begge studiene indikerte at det ikke var noen forskjell mellom gruppene som fikk henholdsvis antipsykotika og placebo på antall bivirkninger. Funn fra én av studiene (N = 41, snittalder 16 år) hvor behandlingsgruppa fikk 0,5–4 mg/dag risperidon antyder at det heller ikke var noen forskjell på remisjon mellom behandlings- og placebogruppa. Dokumentasjonsgrunnlaget var imidlertid generelt sett av svært lav kvalitet, og vi kan derfor ikke konkludere sikkert rundt effekter av antipsykotika på bivirkninger og remisjon for anoreksipasienter.  

 

Dokumentasjonsgrunnlag ble innhentet og kvalitetssikret av: Benjamin Andersen Sandoval, student NTNU, Tora Margrethe Hustad, student NTNU, Ida Marie Brennhaugen, student NTNU, Ingrid Borren, assisterende redaktør Tiltakshåndboka og Astrid Dahlgren, tidligere seksjonsleder ved RBUP Øst og Sør / tidligere redaktør Tiltakshåndboka.  


(1) NICE. Eating Disorders: recognition and treatment (NICE Quality Standard No. 69) [Internett]. London: National Institute for Care and Health Excellence (NCE); 2017 [hentet 20.03.20]. Tilgjengelig fra: https://www.nice.org.uk/guidance/ng69/evidence/full-guideline-pdf-161214767896  

10.05.2022  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send