Universelle forebyggingstiltak: Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig undervisning

Populasjon: Barn og unge 11-15 år
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Undervisning som vanlig
Basert på: Le, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Spiseforstyrrelsesatferd (ED behaviours) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (186 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Vektet gjennomsnittlig forskjell -1.51 (KI 95 % -5,51 til 2,50)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere og bredt konfidensintervall
Utfall
Spiseforstyrrelsesatferd (ED behaviours) ved oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (186 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Vektet gjennomsnittlig forskjell 0.44 (KI 95 % -7,0 til 7,89)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert - 1 på grunn av manglende samsvar ( I^2=92) 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere og bredt konfidensintervall