Selektiv forebygging: Ulike forebyggingsprogrammer sammenliknet med annet tiltak

Populasjon: Unge 14-22 år i risiko
Intervensjon: Ulike selektive forebyggingsprogrammer
Sammenligning: Annet tiltak
Basert på: Stice, 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Oppstart av spiseforstyrrelse
Studier (antall personer)
15 studier, 19 sammenlikninger (5080 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Odds ratio 1,64 (95 % KI 1,09 til 2,46)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 for manglende presisjon: høy heterogenitet
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert