Selektiv forebygging: Psykoedukasjon sammenliknet med vanlig behandling eller annet tiltak

Populasjon: Unge kvinner med snittalder 15-22 år
Intervensjon: Psykoedukasjon
Sammenligning: Vanlig behandling eller annet tiltak
Basert på: Le, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Misnøye med egen kropp ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (114 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,73 (95 % KI-2,32 til 0,87)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2,
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Spiseforstyrrelses-patologi ved oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (578 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,09 (95 % KI -0,25 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Misnøye med egen kropp ved oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (378 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,25 (95 % KI -0,96 til 0,45)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil