Selektiv forebygging: Kognitiv atferdsbaserte tiltak sammenliknet med kontroll (forts.)

Populasjon: Unge mes snittalder 18 til 20 år
Intervensjon: Kognitiv atferdsbaserte tiltak
Sammenligning: Ingen/annen behandling
Basert på: Le, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
BMI ved oppfølging
Studier (antall personer)
6 studier (776 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Vektet gjennomsnittlig forskjell (WMD) 0.07 (95 % KI -0,63 til 0,78)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Selvtillit ved oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (105 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Vektet gjennomsnittlig forskjell (WMD) 0.28 (95 % KI -3,18 til 3,74)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon; bredt konfidensintervall