Behandling anoreksi: Tiltak mot tvangspreget trening

Populasjon: Unge med spiseforstyrrelser
Intervensjon: Tiltak mot tvangspreget trening
Sammenligning: Historisk kontroll
Basert på: Martenstyn, 2022
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Tvangspreget trening
Studier (antall personer)
2 studier (174 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Pilotstudie: (Mang, 2020): Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,72 (95 % KI -1,11 til -0,33). Kohortstudie (Meule, 2020): Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,33 (95 % KI -0,52 til -0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert pga. studiedesign: historisk kontroll 2. Nedgradert -1 på grunn av lavt antall deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert