Behandling overspisingslidelse: Internettbasert selvhjelp sammenliknet med venteliste

Populasjon: Ungdom med overspisingslidelse, gjennomsnittsalder 15,1 år
Intervensjon: Internettbasert selvhjelpsprogram som kombinerte psykoedukasjon og strategier fra kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Venteliste
Basert på: NICE, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
BMI ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (93 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,21 (KI 95 % -0,62 til 0,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: Uklar allokering. Uklar eller manglende blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Depresjon ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (93 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,32 (KI 95 % -0,72 til 0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: Uklar allokering. Uklar eller manglende blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
BMI ved oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (93 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,27 (KI 95 % -0,67 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: Uklar allokering. Uklar eller manglende blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Mangel på presisjon: 95 % KI krysser enten linja for ingen effekt, og/eller terskel for klinisk viktig fordel og/eller ulempe
Utfall
Depresjon ved oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (93 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,17 (KI 95 % -0,24 til 0,58)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: Uklar allokering. Uklar eller manglende blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie