Behandling anoreksi: Tiltak gitt omsorgspersoner (som har utfall også på barn/ ungdom)/selvhjelp og vanlig oppfølging sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Barn/unge (gjennomsnittsalder 16,9 år) og deres foreldre
Intervensjon: Vanlig oppfølging og foreldrerettet veiledet selvhjelp med/uten foreldreveiledning
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: NICE, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Generell psykopatologi pasient (DASS 21)
Studier (antall personer)
1 studie (149 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.09 (KI 95 % -0,43 til 0,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende blinding, frafall >20 %, uklart om demografiske og kliniske data like mellom gruppene, intervensjoner med og uten veiledning 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie