Behandling anoreksi: Støtteterapi sammenliknet med annen behandling

Populasjon: Barn og ungdom med anoreksi (gjennomsnittsalder 15 år)
Intervensjon: Individuell støtteterapi
Sammenligning: Andre intervensjoner
Basert på: NICE, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Vekt (prosentil) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (21 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.98 (KI 95 % -1,90 til -0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: ukjent allokeringsmetode, frafall >20%, manglende blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe
Utfall
Ikke oppnådd remisjon ITT ved behandlingsslutt.
Studier (antall personer)
1 studie (21 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke oppnådd remisjon: 600/1000
Effektestimater
762 flere per 1000 (fra 24 flere til 1000 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: ukjent allokeringsmetode, frafall >20%, manglende blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: 95 % KI krysser 1 MID (minimalt viktig forskjell) (0.75)
Utfall
Vekt (prosentil) ved 5 års oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (19 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.57 (KI 95 % -1,50 til 0,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: ukjent allokeringsmetode, frafall >20%, manglende blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe
Utfall
Remisjon ITT ved 5 års oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (21 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd remisjon ved oppfølging: 400/1000
Effektestimater
144 flere per 1000 (fra 184 færre til 984 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: ukjent allokeringsmetode, frafall >20%, manglende blinding 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: 95 % KI krysser 1 MID (minimalt viktig forskjell) (0.75)