Behandling anoreksi: Kognitiv atferdsterapi (CBT-ED) sammenliknet med annen/ingen behandling

Populasjon: Barn og ungdom, 11-17 år med anoreksi
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser (CBT-ED)
Sammenligning: Andre/ingen tiltak
Basert på: NICE, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
BMI ved 1 eller 2 års oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (98 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.29 (KI 95 % -0,69 til 0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil: Uklar randomisering, uklar blinding og stort frafall 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe (-0.5)
Utfall
Totalskåre på Eating Disorder Inventory ved oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (82 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke mulig å regne ut SGF-verdier.
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.17 (KI 95 % -0,60 til 0,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3 ,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil: Uklar randomisering, uklar blinding og stort frafall 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe (-0.5)
Utfall
Remisjon ved oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (110 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd remisjon ved oppfølging: 145/1000
Effektestimater
36 flere per 1000 (fra 68 færre til 281 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3 ,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil: Uklar randomisering, uklar blinding og stort frafall 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 5. Færre enn 300 hendelser per 1000 for dikotomt utfall