Behandling anoreksi: Familieterapi sammenliknet med kostholdsveiledning

Populasjon: Jenter og kvinner med anoreksi, 13-27 år
Intervensjon: Kombinert familieterapi og individuell psykodynamisk terapi
Sammenligning: Kostholdsveiledning
Basert på: Fisher, 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Remisjon ved 9 måneders oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd remisjon: 0/15
Effektestimater
Oppnådd remisjon 4/15. Risk ratio 9,00 (KI 95 % 0,53 til 153,79)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3, 4
Svært lav
Beskrivelse
1.Nedgradert -1 på grunn av uklar eller høy risiko for systematiske feil: Uklar risiko knyttet til randomiseringsmetode og blinding i allokeringen. Høy risiko knyttet til blinding av deltakere og behandlere, og selektiv rapportering 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie 4. Manglende presisjon: 95 % KI, bredt konfidensintervall