Behandling anoreksi: Familiebasert terapi (FBT) sammenliknet med familiebasert terapi (FBT) og foreldre-til-foreldre-konsultasjon

Populasjon: Jenter 12-16 år gamle med anoreksi
Intervensjon: Familiebasert terapi (FBT)
Sammenligning: Familiebasert terapi med foreldre-til foreldrekonsultasjon (FBT/IPC)
Basert på: Fisher, 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Remisjon ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
1 studie (20 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Oppnådd remisjon: 7/10
Effektestimater
Oppnådd remisjon: 8/10. Risk ratio 1,14 (KI 95 % 0,69 til 1,90)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil: manglende og uklar blinding, høyt frafall, risiko for selektiv rapportering. 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie