Terapeutiske tiltak mot selvmordsatferd og selvskading sammenliknet med annen behandling eller vanlig oppfølging

Populasjon: Ungdom 11-19 år med selvmordstanker eller selvskadingsatferd
Intervensjon: Terapeutiske tiltak (dialektisk atferdsterapi, kognitiv atferdsterapi, gruppeterapi, familieterapi, mentaliseringsbasert terapi, kognitiv analytisk terapi, kortidsintervensjon + vanlig behandling, interpersonlig terapi og terapeutisk vurdering)
Sammenligning: Annen behandling eller vanlig oppfølging
Basert på: Kothgassner, 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvskading - total
Studier (antall personer)
17 studier (2534 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d (95% KI) 0,13 (0,04 til 0,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Trekker -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Selvmordstanker - total
Studier (antall personer)
19 studier (2542 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d (95% KI) 0,31 (0,12 til 0,50)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Trekker -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Trekker -1 for mangel på samsvar: heterogenitet
Utfall
Depresjon - total
Studier (antall personer)
17 studier (2071 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Cohens d (95% KI) 0,22 (0,06 til 0,38)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Trekker -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter