Skolebaserte selvmordsforebyggende tiltak sammenliknet med venteliste, enklere informasjon (postere i klasserommet), vanlig undervisning eller ingen tiltak

Populasjon: Barn og unge mellom 10 og 23 år
Intervensjon: Skolebaserte selvmordsforebyggende tiltak
Sammenligning: Venteliste, enklere informasjon (postere i klasserommet), vanlig undervisning eller ingen tiltak
Basert på: NICE 2018 og SBU 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvmordstanker – tidspunkt for oppfølging 3 til 12 mnd
Studier (antall personer)
5 studier (13936 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
221 av 7691
Effektestimater
171 av 6241; RR 0,74 (95% KI 0,56 til 0,99)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av systematiske skjevheter.
Utfall
Selvmordsforsøk – tidspunkt for oppfølging 3 til 12 mnd
Studier (antall personer)
5 studier (14042 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
113 av 6951
Effektestimater
184 av 7089; RR 0,58 (95% KI 0,43 til 0,79)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av systematiske skjevheter.
Utfall
Selvmordsforsøk (selvrapportert) – tidspunkt for oppfølging >2 år
Studier (antall personer)
1 studie (173 000 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
1,19 færre forsøk per 1000 ungdommer (p=0,53)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Selvmordsforsøk («Good Behaviour Game», GBG) – tidspunkt for oppfølging 15 år
Studier (antall personer)
1 studie (ca. 500 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
RR 0,5 (95% KI 0,3 til 0,9)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Gjennomførte selvmord – tidspunkt for oppfølging 3 år
Studier (antall personer)
1 studie (2095 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
1,33 færre dødsfall per 100 000 (p= 0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (observasjonsstudie).
Utfall
Oppsøking av hjelpetjenester – behandling – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (376 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
14,9 % i kontrollgruppen
Effektestimater
8,3 % i intervensjonsgruppen (-6,6 % forskjell)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 4. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (få hendelser).
Utfall
Oppsøking av hjelpetjenester – hjelpetelefon – tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (380 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
1,1 % i kontrollgruppen
Effektestimater
0,3 % i intervensjonsgruppen (-0,8 % forskjell)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 4. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (få hendelser).
Utfall
Uønskede hendelser
Studier (antall personer)
5 studier og en systematisk oversikt (N >274)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Resultatene er motstridende, og det er lite kunnskap om mulige uønskede effekter av slike tiltak
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,5,6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 5. Nedgradert -1 på grunn av mangelfull rapportering av effektestimat og mål på usikkerhet. 6. Nedgradert -1 på grunn av hetreogenitet.