Mentaliseringsbasert terapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon:
Intervensjon: Mentaliseringsbasert terapi
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Ungdommer mellom 12 og 17 år med historikk av minst en episode selvskading den siste måneden
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Repetisjon av selvskading (Risk-taking and Self-Harm Inventory, RTSHI) - tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (71 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
829 av 1000
Effektestimater
557 av 1000; OR 0,26 (95 % KI 0,09 til 0,78)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/få hendelser). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Antall som fullførte hele behandlingen
Studier (antall personer)
1 studie (80 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
17 av 40
Effektestimater
20 av 40; OR 1,35 (95% KI 0,56 til 3,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/få hendelser). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Depresjon (depresjon subskala av MFQ) - tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (80 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig nivå av depresjonssymptomer var 2,28 lavere i intervensjonsgruppen (95% KI -2,81 til -1,75)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/få hendelser). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Gjennomførte selvmord
Studier (antall personer)
1 studie (80 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Ingen tall rapportert, men forfatterne ble kontaktet og opplyste at ingen deltakere hadde tatt livet sitt
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
1,2,3
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere/få hendelser). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert