Kognitiv analytisk terapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Ungdom (15-18 år) med selvskadingsproblematikk
Intervensjon: Kognitiv analytisk terapi
Sammenligning: God klinisk behandling ("good clinical care")
Basert på: Kothgassner, 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvskading
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,05 (KI 95 % -0,51 til 0,61)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel presisjon: kun 1 studie