Intensiv interpersonlig terapi mot selvmordstanker og depresjon sammenliknet med kontroll

Populasjon: Ungdom 11-19 år
Intervensjon: Interpersonlig terapi
Sammenligning: annen behandling eller vanlig oppfølging
Basert på: Kothgassner, 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvmordstanker
Studier (antall personer)
1 studie (73 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d (95% KI) 0,77 (0,29 til 1,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Trekk -1 for risiko for systematiske skjevheter 2. Trekk -1 for presisjon: kun en studie 3. Trekk -1 for presisjon: få deltakere
Utfall
Depresjon
Studier (antall personer)
1 studie (73 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohens d (95% KI) 0,86 (0,38 til 1,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Trekk -1 for risiko for systematiske skjevheter 2. Trekk -1 for presisjon: kun en studie 3. Trekk -1 for presisjon: få deltakere