Digitale selvhjelpsprogrammer sammenliknet med psykoedukasjon eller historisk sammenlikning

Populasjon: Ungdommer med selvrapporterte selvmordstanker eller som mottok behandling for depresjon
Intervensjon: DIgitale selvhjelpsprogrammer
Sammenligning: Psykoedukasjon eller historisk sammenlikning
Basert på: Witt 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvmordstanker (Suicidal Ideation Questionnaire-Jr (SIQ-JR og (Beck Scale for Suicidal Ideation) Tidspunkt for oppfølging ved endt studie
Studier (antall personer)
3 studier (184 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Studie 1: SMD: -1,12 (95% KI -1,72 til -0,53); Studie 2: OR: 0,16 (95% KI 0,03 til 0,75); Studie 3: SMD: -0,50 (95% KI -0,95 til -0,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 for uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -2 på grunn av studiedesign (2 av 3 studier var observasjonsstudier).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert