Brukerstyrt innleggelse på psykiatrisk sykehus (BRI) sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Ungdommer mellom 12 og 16 år innlagt på sykehus etter en episode selvskading eller selvpåført forgiftning
Intervensjon: Brukerstyrt innleggelse på psykiatrisk sykehus (BRI)
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Hawton 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Repetisjon av selvskading - tidspunkt for oppfølging 12 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (105 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
121 av 1000
Effektestimater
64 av 1000; OR 0,50 (95% KI 0,12 til 2,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert