Psykologiske tiltak mot selektiv mutisme sammenliknet med ingen eller annen behandling

Populasjon: Barn med selektiv mutisme (snittalder 7 år)
Intervensjon: Psykologiske tiltak med atferdstilnærming
Sammenligning: Ingen eller annen behandling
Basert på: Steains 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Reduksjon i symptomer på selektiv mutisme
Studier (antall personer)
5 studier (233 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,87 (KI 95 % 0,58 til 1,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere