Psykoedukasjon i gruppe sammenliknet med ingen eller annen behandling

Populasjon: Barn og unge med symptomer på angst (5 til 17 år)
Intervensjon: Psykoedukasjon gitt i gruppe
Sammenligning: Ingen/annen behandling
Basert på: Baourda, 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Angstsymptomer: Ulike validerte angstskalaer
Studier (antall personer)
12 studier (1132 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,47 (KI 95 % -0,75 til -0,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på samsvar; høy heterogenitet