Pre-/probiotikatilskudd sammenliknet med ingen behandling

Populasjon: Barn og unge (10-24 år) både behandling og forebygging av angst
Intervensjon: Pre-/probiotika
Sammenligning: Ingen behandling
Basert på: Cohen Kadosh, 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Angstsymptomer
Studier (antall personer)
2 studier (89 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell: 0,42, 95 % KI -0,67 til 1,51
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet