Oppmerksomt nærvær (mindfulness) som skoletiltak sammenliknet med historisk kontroll

Populasjon: Barn og unge (8-18 år) med/eller uten angst
Intervensjon: Skolebasert oppmerksomt nærvær (mindfulness)
Sammenligning: Historisk kontroll
Basert på: Phillips 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Angstsymptomer, alle studier (observajon og RCT)
Studier (antall personer)
27 studier (ukjent antall deltakere, men trolig over 400)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig økning 0,25 (KI 95 % 0,13 til 0,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av observasjonsstudier inkludert i total/historisk kontroll 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter