Kombinasjonsbehandling (imipramin + kognitiv atferdsterapi) sammenliknet med kognitiv atferdsterapi alene

Populasjon: Barn og ungdom, gjennomsnittsalder 13,9 år, diagnostisert med alvorlig depressiv lidelse og minst en angstlidelse
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling (imipramin + kognitiv atferdsterapi)
Sammenligning: Kognitiv atferdsterapi alene
Basert på: Wang 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Primær angst, selvrapport- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (63 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,74 (95 % KI -1,26 til -0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (liten utvalgsstørrelse) og kun 1 studie.
Utfall
Primær angst, rapportert av kliniker- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (63 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,61 (95 % KI -1,11 til 0,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (liten utvalgsstørrelse) og kun 1 studie.
Utfall
Fungering- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (63 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -1,27 (95% KI -1,81 til -0,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (liten utvalgsstørrelse) og kun 1 studie.
Utfall
Frafall
Studier (antall personer)
1 studie (63 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 0,80 (95% KI 0,34 til 1,89)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon (liten utvalgsstørrelse) og kun 1 studie.