Psykososiale tiltak ved skolevegring sammenliknet med venteliste eller forsterket oppfølging

Populasjon: Barn og unge med skolevegring og angstlidelse
Intervensjon: Psykososiale tiltak (hovedsaklig atferdsterapi og kognitiv atferdsterapi)
Sammenligning: Venteliste eller forsterket oppfølging
Basert på: Maynard 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Reduksjon i angst, barnets rapportering. Etter endt behandling
Studier (antall personer)
4 studier (192 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedge`s g= 0,06 (95% KI -0,63 til 0,75), p=.86
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Skoleoppmøte
Studier (antall personer)
6 studier (261 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedges' g = 0,54 (95% KI 0,22 til 0,86)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter