Kognitiv atferdsterapi supplert med oppmerksomhetsmodifisering vs CBT alene eller CBT og psykologisk placebo

Populasjon: Barn 9 til 12 år med angst
Intervensjon: CBT supplert med oppmerksomhetsmodifisering
Sammenligning: CBT eller CBT supplert med psykologisk placebo
Basert på: Hang, 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Reduksjon i symptomer på angst etter endt behandling
Studier (antall personer)
6 studier (382 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g 0,15 (KI 95 % -0,11 til 0,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere