Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med venteliste eller ingen behandling (supplerende utfall)

Populasjon: Barn og unge diagnostisert med angstlidelse
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Venteliste eller ingen behandling
Basert på: James 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Tilfriskning (remisjon) av primær angstdiagnose. Etter endt behandling
Studier (antall personer)
39 studier (2697 deltakere
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
178 per 1000
Effektestimater
541 per 1000 OR 5,45 (KI 95% 3,90 til 7,60)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall)