Kognitiv atferdsterapi og medisiner ved skolevegring sammenliknet med kognitiv atferdsterapi alene

Populasjon: Barn og unge med skolevegring og angstlidelse
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi og medisiner
Sammenligning: Kognitiv atferdsterapi
Basert på: Maynard 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Reduksjon i angst, barnets rapportering. Etter endt behandling
Studier (antall personer)
2 studier (138 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedges' g= ‐0.05 (95% KI (‐0,40 til 0,31), p = .80)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Skoleoppmøte
Studier (antall personer)
2 studier (138 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedges' g= 0,61 (95% KI (0,01 til 1,21), p = .046)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter