Foreldre-barn interaksjonsterapi / Parent-Child Interaction therapy sammenliknet med historisk kontroll

Populasjon: Barn med/eller uten angstdiagnose (2-10 år)
Intervensjon: PCIT
Sammenligning: Historisk kontroll
Basert på: Phillips 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Angstsymptomer totalt, endring til etter endt behandling (observasjonsstudier og RCT’er)
Studier (antall personer)
15 studier (ukjent antall deltakere, men under 400 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig økning 0,96 (KI 95 % 0,70 til 1,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av observasjonsstudier inkludert i total (ca 50 %)/historisk kontroll 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere