Alle forebyggingsprogrammer sammenliknet med aktiv kontroll

Populasjon: Barn 6-13 år med risiko for angst
Intervensjon: Alle forebyggingsprogrammer
Sammenligning: Oppmerksomhetsfokus og 3D-videospill
Basert på: Lawrence, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvrapporterte angstsymptomer, programslutt aktiv kontroll
Studier (antall personer)
5 studier(449 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell (95% KI) -0,09 (-0,29 til 0,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av lav presisjon: Få deltakere