Ekskluderte oversikter 2 - eldre oversikter

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Adelman 2014
Søkedato
Artikler publisert fra 1965 opptil juli 2013
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi (PC-basert)
Populasjon
Barn i skolealder (6-12 år) og ungdom (13-18 år) (samt voksne) diagnostisert med generalisert angstlidelse, panikklidelse eller fobi etter DSM-IV
Årsak for eksklusjon
Overflødig - smalere enn SBU-rapporten på nettbasert kognitiv atferdsterapi (ekskluderer PTSD og panikkangst)
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Bennett 2014
Søkedato
Systematiske oversikter publisert fra 2000 opptil september 2015
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi, PC-basert terapi, medikamentell behandling, foreldre- og familie-baserte tiltak
Populasjon
Barn og unge under 18 år med diagnostisert minst en angstlidelse etter DSM-5
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekker de samme oversiktene fra Håndbok-søket, men har i tillegg noen gamle oversikter. Den danske retningslinjen representerer et nyere søk og bedre metodikk
Type
Oversikt over systematiske oversikter
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Bennett, 2015
Søkedato
Artikler publisert mellom januar 2000 og august 2014
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi, mindfulness, fysisk aktivitet, foreldrebaserte tiltak
Populasjon
Barn og ungdom fra 0-20 år
Årsak for eksklusjon
Type
Oversikt over oversikter
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
01.09.19
Kommentar
ID
Brendel 2014
Søkedato
Artikler publisert fra 1980 opptil 2013
Tiltak
Foreldre- og familiebasert kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn mellom 6 og 18 år diagnostisert med en angstlidelse (inkludert generalisert angstlidelse, sosial angstlidelse) angstdiagnose. Foresatte del av studiepopulasjonen
Årsak for eksklusjon
Overflødig - færre inkluderte studier enn Thulin 2014, og dekket av Sunhedsstyrelsen 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Cardy 2020
Søkedato
Artikler publisert opptil januar 2019
Tiltak
Foreldre involvert kognitive atferdsterapi
Populasjon
barn og unge mellom 11-18 år
Årsak for eksklusjon
Manglende rapportering av resultater
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
nov. 2020
Kommentar
ID
Crowe 2017
Søkedato
Usikkert - antakelig fra 1998 opptil 2017
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med en angstlidelse, depressiv lidelse, tvangslidelse, PSTD (analysen gruppert etter tilstand)
Årsak for eksklusjon
Overflødig
Type
Oversikt over systematiske oversikter
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Dalsbø 2013 (omtale av Cochrane-oversikt)
Søkedato
Artikler publisert opptil 2012
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og unge mellom 4 og 19 år diagnostisert med en angslidelse (ikke tvangslidelse, PTSD, elektive mutisme, og fobi)
Årsak for eksklusjon
Denne omtalen er av en eldre versjon av Cochrane oversikten
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Dalsbø 2015 (omtale av Cochrane-oversikt)
Søkedato
Artikler publisert opptil september 2014
Tiltak
Nettbasert kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Voksne over 18 år diagnostisert med depresjon
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av SBU-rapporten på nettbasert terapi
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Erford 2015
Søkedato
Artikler publisert fra 1990 opptil 2013
Tiltak
Psykoterapi
Populasjon
Barn mellom 6 og 18 år diagnostisert med en angstlidelse, målt med et standardisert instrument
Årsak for eksklusjon
Overflødig- omtalt i Bennett 2016 og dekket av Sunhedsstyrelsen 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Fisak, 2011
Søkedato
Tiltak
FRIENDS for forebygging av angst (universalforebygging)
Populasjon
Barn og ungdom
Årsak for eksklusjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
01.09.19
Kommentar
ID
James 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil juli 2012
Tiltak
Foreldre- og familiebasert kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og ungdom under 18 år diagnostisert med en angstlidelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig
Lenke
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Kreuze 2018
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Dekket av Wang 2017
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Krebs 2017
Søkedato
Artikler publisert fra januar 1992 opptil mars 2017
Tiltak
Kognitiv bias modfikasjon
Populasjon
Barn og unge under 18 år, inkluderte både personer med og uten angstsymptomer/diagnostisert med en angstlidelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av nyere oversikter
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Locher 2017
Søkedato
Aug 2016
Tiltak
Medikamenter, SSRI, placebo
Populasjon
Barn og ungdom, DDs, ADs, OCD, PTSD
Årsak for eksklusjon
Dekket av Wang 2017
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Lowther 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil januar 2014
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi (PC-basert)
Populasjon
Barn og ungdom under 18 år diagnostisert med en angstlidelse
Årsak for eksklusjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Maggin, 2011
Søkedato
Tiltak
FRIENDS for forebygging av angst (universalforebygging)
Populasjon
Barn og ungdom i risiko
Årsak for eksklusjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
01.09.19
Kommentar
ID
Manassis 2014
Søkedato
Artikler publisert fra 1990 opptil 2011
Tiltak
Familiebasert kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn mellom 6 og 18 år diagnostisert med en angstlidelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
2
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Teubert, 2011
Søkedato
Helt fra 1971
Tiltak
Skolebaserte tiltak
Populasjon
3-18 år
Årsak for eksklusjon
Type
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
01.09.19
Kommentar
ID
Munthe-Kaas 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil 1. april 2013
Tiltak
Psykososiale tiltak
Populasjon
Barn under 18, diagnostisert med depresjon eller vurdert som å ha økt risiko for utvikling av depresjon
Årsak for eksklusjon
Allerede dekket av eksisterende forskningsgrunnlag, men har tiltak som er relevant for andre tilstander
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Liu 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Voksen populasjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
NICE 2013
Søkedato
Tiltak
Medikamentell behandling (quetiapin)
Populasjon
Voksne diagnostisert med generalisert angstlidelse
Årsak for eksklusjon
Kun voksne
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Liu 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil desember 2017
Tiltak
Audiovisuell distraksjon eller andre former for distraksjon
Populasjon
Barn og unge opptil 18 år
Årsak for eksklusjon
Situasjonsspesifikk
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Podina 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil september 2015
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi (pc-basert)
Populasjon
Barn og unge mellom skolealder (5-7 år) og opptil 18 år diagnostisert med en angstlidelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Reynolds 2012
Søkedato
Artikler publisert fra 1990 opptil desember 2010
Tiltak
Psykoterapi
Populasjon
Barn og unge under 19 år diagnostisert med en angstlidelse, herunder tvangslidelse, PTSD og sosial angst
Årsak for eksklusjon
Overflødig
Lenke
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Rooksby 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil august 2013
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi (PC-basert)
Populasjon
Barn og unge mellom 7 og 16 år diagnostisert med en angstlidelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Scaini 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil november 2014
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 18 år diagnostisert med sosial angstlidelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Socialstyrelsen 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Ingen tiltak vurdert
Type
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Temkin 2020
Søkedato
Artikler publisert opptil april 2020
Tiltak
Psykisk helse apper via smarttelefon
Populasjon
Barn, unge og unge voksne mellom 5 og 28 år med angst
Årsak for eksklusjon
Manglende rapportering fra inkluderte studier (fjernes fra IN SUM)
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
nov. 2020
Kommentar
ID
Yang 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil mai 2017
Tiltak
Psykologiske tiltak (ulike former psykoterapi)
Populasjon
Barn og unge opptil 18 år diagnostisert med sosial angstlidelse
Årsak for eksklusjon
Dekket av Wang 2017
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar