Fysisk aktivitet for barn og unge diagnostisert med samtidig ADHD og autismespekterforstyrrelse

Her omtales oppsummert forskning om fysisk aktivitet for ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser og autismespekterforstyrrelse, som er utfyllende i forhold til hva som rapporteres i hovedkapittelet om ADHD. Forskning oppsummert i dette kapittelet er ikke gradert, men vi oppgir kvaliteten på hver enkelt systematisk oversikt med AMSTAR-skår.

Dokumentasjonsgrunnlaget består av en systematisk oversikt utført av Tan og kollegaer (1), av god kvalitet (AMSTAR 8 av 11). 

Oversikten omfatter 22 studier med totalt 579 deltakere mellom 3 og 25 år diagnostisert med autismespekterforstyrrelse og/eller ADHD. Oversikten undersøkte effekter av tiltak basert på fysisk trening sammenliknet med ingen/vanlig fysisk aktivitet. 

 

Effekter av fysisk aktivitet på bedret kognitiv fungering

Forfatterne konkluderte med at medikamentell behandling trolig bedrer noen aspekter av kognitiv fungering hos personer med autismespekterforstyrrelse og/eller ADHD. Det er en liten til medium stor effekt av fysisk trening på kognitiv fungering (r = 0,235), 61,75 % fikk bedret kognitiv fungering etter fysisk aktivitet. 

På gruppenivå ser fysisk aktivitet ser ut til å være et lovende tiltak for barn og unge med autismespekterforstyrrelse og ADHD, men effekten gjelder spesielt for noen kognitive funksjoner. Mekanismene som ligger bak at effekten gjelder noen og ikke andre, er uklare. 

 

Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av: Ida Sund Morken, tidligere rådgiver og Astrid Dahlgren, tidligere redaktør Tiltakshåndboka


(1) Tan, BWZ, Pooley, JA, Speelman, CP. A meta-analytic review of the efficacy of physical exercise interventions on cognition in individuals with autism spectrum disorder and ADHD. Journal of autism developmental disorder. 2016;46(9):3126-43. 

10.05.2022  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send