Tiltak for organisatoriske ferdigheter hos barn og unge diagnostisert med ADHD

Dokumentasjonsgrunnlaget er hentet fra en systematisk oversikt utført av Bikic og kollegaer (1) (AMSTAR 8 av 11). Oversikten omfatter 12 studier med 1054 barn og unge mellom 5 og 17 år diagnostisert med ADHD.
 
Den systematiske oversikten har sett på effekt av alle typer tiltak som har til hensikt å hjelpe barn og unge diagnostisert med ADHD å forbedre sine organisatoriske ferdigheter. Tiltakene omfatter derfor en rekke forskjellige former for opplæring og støtte, og med ulik teoretisk forankring. Vi gjør oppmerksom på at det er noe overlapp med oppsummert forskning omtalt i tilstandskapittelet om ADHD (effekter av skolefritidsordning og coach). 
 
Organisatoriske ferdigheter hjelper barn med å strukturere og planlegge hverdagen sin, og er viktig for blant annet skolearbeidet.
 
Felles for tiltakene var at de ble levert ansikt til ansikt, og fokuserte på støtte den unge med å planlegge dagens aktiviteter slik som skolearbeid, å holde orden på skoleutstyr samt å planlegge oppgaver. Oversikten inkluderer ikke studier som ser på effekt av kognitiv atferdsterapi og tiltak hovedsakelig rettet mot foreldre. I noen tilfeller var foreldre imidlertid en del av tiltaket som ble undersøkt. 
 

Effekter av tiltak for å forbedre organisatoriske ferdigheter

Forfatterne konkluderer med at overordnet, og på tvers av ulike tiltaksmodeller, kan slik opplæring ha moderat til stor effekt på organisatoriske ferdigheter hos barn og unge med ADHD. Mindre, men fordelaktige effekter ble også funnet på barnas uoppmerksomhet og skoleferdigheter.
 
 
Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av: Astrid Dahlgren, tidligere seksjonsleder RBUP Øst og Sør / tidligere redaktør Tiltakshåndboka og Sølvi Biedilæ, seniorrådgiver RBUP Øst og Sør.

(1) Bikic, A, Reichow, B, McCauley, SA, Ibrahim, K, Sukhodolsky, DG. Meta-analysis of organizational skills interventions for children and adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Clinical Psychology Review. 2016;52:108-23.

10.05.2022  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send