Mer om medikamentell behandling av tvangslidelse hos barn og unge

Dette kapittelet oppsummerer forskning om effekt av medikamentell behandling sammenliknet med placebo for barn og unge med tvangslidelser. 
 

Effekter av SSRI sammenliknet med placebo

Oversikten av Öst og kollegaer (1) (AMSTAR 8 av 11) inkluderte 8 studier om bruk av SSRI hos barn i alderen 6 til 18 år med tvangslidelse. Medikamentene som ble evaluert var sertralin, fluoksetin, klomipramin og fluvoksamin.

Forfatterne konkluderer med at samlet sett har behandling med SSRI en moderat effekt på symptomer sammenliknet med placebo (Hedges’ g på 0,51). Varigheten av behandlingen var fra 8 til 20 uker. Det var i mange tilfeller uklart hvor lang oppfølgingstiden var i studiene, og det er høy eller uklar risiko for systematiske skjevheter i de inkluderte studiene.

Ved oppdatering av kapittelet i november 2020 ble en ny systematisk oversikt utført av Kotapati og kollegaer (4) (AMSTAR 6 av 11) identifisert (2). Oversikten har et nyere søk inkluderte noen flere studier med barn og unge i alderen 6 til 18 år med tvangslidelse. Forfatterne konkluderer i tråd med det oppinnelige kunnskapsgrunnlaget. SSRI preparatene sertralin og fluoksetin er evaluert separat, og her finner forfatterne at sertralin gir en standardisert gjennomsnittlig forskjell i symptomer på -0,47 (95 % KI -0,73 til - 0,21) og fluoksetin -0,45 (-0,78 til -0,12). Studiene er imidlertid få og små, og det er derfor stor usikkerhet knyttet til estimatene.

 

SSRI toleranse (tolerability) sammenliknet med placebo  

Mills og kollegaer (3) (AMSTAR 5 av 11) har evaluert uønskede effekter av SSRI-bruk hos barn og unge. Oversikten inkluderte 18 studier (10 på angst og 8 på tvangslidelser) med 2631 deltakere under 18 år. Studiene på barn med tvangslidelser omfattet fluoksetin, sertralin, fluvoksamin og paroksetin. Varigheten av behandlingen var fra 8 til 13 uker og det var i mange tilfeller uklart hvor lang oppfølgingstiden i studiene var. Det var lav eller uklar risiko for systematiske skjevheter i de inkluderte studiene.
 
Forfatterne konkluderer med at SSRI-behandling med større sannsynlighet medfører aktivering, diaré, søvnløshet og døsighet sammenliknet med placebo. Det var ingen vesentlig forskjell i selvmordsatferd mellom de som fikk SSRI og placebo blant barn og unge med tvangslidelse.  

 

Les mer om SSRI i legemiddelhåndboka.
 

Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av: Astrid Dahlgren, redaktør Tiltakshåndboka,  Brynhildur Axelsdottir, seniorkonsulent, Lise Mette Eidet, forskningskoordinator og Ingrid Borren, forsker, alle ved RBUP Øst og Sør og Arild Bjørndal, direktør for stiftelsen som omfatter RBUP, RVTS Øst og RVTS Sør. 


(1 ) Öst LG, Riise EN, Wergeland GJ, Hansen B. Cognitive behavioral and pharmacological treatments of OCD in children: A systematic review and meta-analysis. J Anxiety Disord. 2016; 43: 5869.
(2) Kotapati VP, Khan AM, Dar S, Begum G, Bachu R, Adnan, M, et al. The effectiveness of selective serotonin reuptake inhibitors for treatment of obsessive-compulsive disorder in adolescents and children: a systematic review and meta-analysis. Fron Psychiatry. 2019;10:523. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00523.
(3) Mills JA, Strawn JR. Antidepressant tolerability in pediatric anxiety and obsessive-compulsive disorders: a Bayesian hierarchical modelling meta-analyse. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2020; 59(11):1240
1251. doi: 10.1016/j.jaac.2019.10.013.

20.07.2021  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send